သတင္းမ်ား

ေၾကညာခ်က္မ်ား

တစ္ႏွစ္တာအတြင္း ပညာေရးက႑ျမႇင္႕တင္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္

ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၇ မတ္ ၂၇
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေလ့လာၾကည့္ရန္အတြက္ တိုင္းတာရမည့္ ေပတံမ်ားအနက္ ပညာေရးက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္ အထူးအေရးႀကီးသည့္ က႑တစ္ခုျဖစ္သည္။ အစိုးရသစ္တက္လာၿပီးေနာက္ ျမန္မာ့ပညာေရးကို အစြမ္းကုန္ျမႇင့္တင္ ရန္အတြက္ မူလတန္းႀကိဳအရြယ္မွသည္ အဆင့္ျမင့္ႏွင့္သက္ေမြးပညာရပ္မ်ား သင္ယူတတ္ေျမာက္သည္အထိ အဆင့္အတန္းျပည့္မီသည့္ ပညာေရးစနစ္မ်ဳိးကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခဲ့ရာ အစိုးရသစ္သက္တမ္း တစ္ႏွစ္တာအတြင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ဳိးသိမ္းႀကီးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။