သတင္းမ်ား

တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္လမ္းညွြန္ (၂၀၁၇ ခုနွစ္)

ဤလမ္းညွြန္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို အထူးဂရုျပုဖတ္ရႈ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျကရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။
အထူးမွာျကားခ်က္

တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရး

ေဒၚသန္းသန္းဝင္း (ညွြန္ျကားေရးမႉး၊ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန)

တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္မ်ား ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္ေရးနွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းနိုင္ေရး

ေဒါက္တာနုနုရီ (ဒုတိယပါေမာကၡခ်ုပ္၊ ဒဂံုတကၠသိုလ္)၊ ေဒါက္တာတင္ေဌးအိ (ပါေမာကၡ၊ ဌာနမႉး၊ ရန္ကုန္အေဝးသင္တကၠသိုလ္)

ဆရာ၊ ေက်ာင္းသားဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ဖြဲ့စည္းေဆာင္ရြက္နိုင္ေရး

တင္ျပသူ - ေဒါက္တာေအာင္ေအာင္မင္း (ဒုတိယညွြန္ျကားေရးမႉးခ်ုပ္၊ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန)

တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ Faculty မ်ားဖြဲ့စည္းတည္ေထာင္ေရး

ေဒါက္တာသီတာဝင္း (ပါေမာကၡခ်ုပ္၊ မနၱေလးတကၠသိုလ္)၊ ေဒါက္တာမဉၨူမင္း (ဒုတိယပါေမာကၡခ်ုပ္၊ ရတနာပံုတကၠသိုလ္)

တစ္ႏွစ္တာအတြင္း ပညာေရးက႑ျမႇင္႕တင္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္

ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၇ မတ္ ၂၇
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေလ့လာၾကည့္ရန္အတြက္ တိုင္းတာရမည့္ ေပတံမ်ားအနက္ ပညာေရးက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္ အထူးအေရးႀကီးသည့္ က႑တစ္ခုျဖစ္သည္။ အစိုးရသစ္တက္လာၿပီးေနာက္ ျမန္မာ့ပညာေရးကို အစြမ္းကုန္ျမႇင့္တင္ ရန္အတြက္ မူလတန္းႀကိဳအရြယ္မွသည္ အဆင့္ျမင့္ႏွင့္သက္ေမြးပညာရပ္မ်ား သင္ယူတတ္ေျမာက္သည္အထိ အဆင့္အတန္းျပည့္မီသည့္ ပညာေရးစနစ္မ်ဳိးကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခဲ့ရာ အစိုးရသစ္သက္တမ္း တစ္ႏွစ္တာအတြင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ဳိးသိမ္းႀကီးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၇ ပညာေရးဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး နွီးေနွာဖလွယ္ပြဲ (အဆင့္ျမင့္ပညာက႑)သို့ တင္သြင္းဖတ္ျကားခဲ့သည့္ စာတမ္းမ်ား

ေဒၚသန္းသန္းဝင္း (ညွြန္ျကားေရးမႉး၊ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန)

ေဒါက္တာနုနုရီ (ဒုတိယပါေမာကၡခ်ုပ္၊ ဒဂံုတကၠသိုလ္)၊ ေဒါက္တာတင္ေဌးအိ (ပါေမာကၡ၊ ဌာနမႉး၊ ရန္ကုန္အေဝးသင္တကၠသိုလ္)

တင္ျပသူ - ေဒါက္တာစီစီလွဘူး (ပါေမာကၡခ်ုပ္၊ ျမိတ္တကၠသိုလ္)

တင္ျပသူ - ေဒါက္တာေမစန္းရီ (ဒုတိယညွြန္ျကားေရးမႉးခ်ုပ္၊ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန)

တင္ျပသူ - ေဒါက္တာေအာင္ေအာင္မင္း (ဒုတိယညွြန္ျကားေရးမႉးခ်ုပ္၊ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန)