လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်နှင့်ပညာရေးစီမံကိန်းဦးစီးဌာန

နောက်ခံသမိုင်းအကျဉ်း

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အခြေခံပညာဦးစီးဌာနကို ၁၉၉၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁ ရက်မှ စတင်၍ အမှတ် (၁)၊ (၂)၊ (၃) အခြေခံပညာဦးစီးဌာနနှင့် ပညာရေးစီမံကိန်းနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနဟူ၍ ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ပညာရေးစီမံကိန်းနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနသည် ၁၉၉၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁ ရက်မှစ၍ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၁ ရက် အထိ ဆရာအတတ်ပညာဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများနှင့် အခြေခံပညာဆိုင်ရာ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများနှင့် လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစဖွံ့ဖြိုးရေး ပညာသင်ဆု စီမံကိန်းများကို တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁ ရက်တွင် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်နှင့် ပညာရေးစီမံကိန်းဦးစီးဌာနဟူ၍ ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

 

ရည်မှန်းချက်

 • ပညာရေးကဏ္ဍအတွက် နိုင်ငံတော်၏ နှစ်တို၊ နှစ်ရှည်စီမံကိန်းများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက်များနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သည့် စီမံကိန်းများကိုရေးဆွဲရာတွင် ဦးဆောင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သည့် ဦးစီးဌာန (Focal Department) အဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးရန်
 • ပညာရေးကဏ္ဍအတွက် မှန်ကန်တိကျသည့် စာရင်းအင်းများကို စုစည်းခြင်း၊ အစီရင်ခံစာ များ ထုတ်ပြန်ခြင်းဖြင့့်် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် အထောက်အကူပြုစေရေး ဆောင်ရွက် ပေးရန်
 • တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက်၊ ဒေသအလိုက် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း များကို ရေးဆွဲပြုစုနိုင်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန်
 • နိုင်ငံတော်စီမံကိန်းများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် စီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော်မှုကို လေ့လာကြီးကြပ်အကဲဖြတ်၍ အစီရင်ခံစာများကို လိုအပ်သလို ထုတ်ပြန်ရန်၊ သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနအသီးသီးက အကောင်အထည်ဖော်နေသည့် ပညာရေး ကဏ္ဍဆိုင်ရာ စီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော်မှု နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တင်ပြလာသည့် အစီရင်ခံစာ များကိုစုစည်း၍ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ရုံးသို့တင်ပြရန်
 • နိုင်ငံတော်စီမံကိန်းများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် စီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော်မှုကို လေ့လာကြီးကြပ်အကဲဖြတ်၍ အစီရင်ခံစာများကို လိုအပ်သလို ထုတ်ပြန်ရန် သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာန အသီးသီးက အကောင်အထည်ဖော်နေသည့် ပညာရေး ကဏ္ဍဆိုင်ရာ စီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော်မှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တင်ပြလာသည့် အစီရင်ခံစာ များကိုစုစည်း၍ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ရုံးသို့တင်ပြရန်
 • ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက်များ၊ နိုင်ငံတကာအစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပညာရေးကဏ္ဍတွင် ပိုမိုပူးပေါင်း ပါဝင်လာစေရေး သက်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက်များ (Development Partners)နှင့် ညှိနှိုင်း ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန်
 • စီမံကိန်းဆိုင်ရာသုတေသနများ၊ စစ်တမ်းများကောက်ယူခြင်း နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်ရန်

 

ဖွဲ့စည်းပုံ

လုပ်ငန်းတာဝန်

 • ပညာရေးကဏ္ဍအတွက် နိုင်ငံတော်၏ နှစ်တို၊ နှစ်ရှည်စီမံကိန်းများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက်များနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သည့် စီမံကိန်းများကို ရေးဆွဲနိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှု မိတ်ဖက်များ၊ ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ပူးပေါင်း၍ ဦးဆောင်ညှိနှိုင်းသည့် ဦးစီးဌာနအဖြစ် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း
 • ပညာရေးကဏ္ဍအတွက် မှန်ကန်တိကျသည့် စာရင်းအင်းများကို စုစည်းခြင်း၊ အစီရင်ခံစာများ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအတွက် လိုအပ်သည့် သတင်းအချက်အလက်နှင့် စာရင်းအင်း များကို လိုအပ်သလို စုစည်းခြင်း
 • တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် ဒေသအလိုက် လူ့စွမ်းအားရင်းမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းများကို ရေးဆွဲနိုင်ရေး အတွက်သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
 • နိုင်ငံတော်စီမံကိန်းများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့်စီမံကိန်းများ အကောင် အထည်ဖော်မှုကို လေ့လာကြီးကြပ်အကဲဖြတ်၍ အစီရင်ခံစာများကို လိုအပ်သလို ထုတ်ပြန်ခြင်း
 • သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနအသီးသီးက အကောင်အထည်ဖော်နေသည့် ပညာရေးကဏ္ဍဆိုင်ရာ စီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တင်ပြလာသည့် အစီရင်ခံစာများကို စုစည်း၍ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ရုံးသို့ တင်ပြခြင်း
 • ကွန်ပျူတာအသုံးပြု ပညာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် သတင်းအချက်အလက်စနစ် (Computerised EMIS) Web based EMIS နှင့် e-Government ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း
 • နိုင်ငံခြားပညာသင်ဆုခွဲဝေခြင်း၊ National Qualification Framework (အမျိုးသားပညာ အရည်အသွေးအညွှန်းဘောင်) ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး နှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်ကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း
 • ပညာရေးကဏ္ဍတွင် ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်နေသည့် ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက်များ (Development Partners) နှင့် ညှိနှိုင်းပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် လိုအပ်သည့် လုပ်ငန်းများအတွက် ပံ့‌ပိုးပေးခြင်း
 • ပညာရေးကဏ္ဍတစ်ခုလုံးတွင် အသုံးပြုသည့် ဘတ်ဂျက်ကို စုစည်းခြင်းနှင့် နှစ်စဉ် ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ဦးစီးဌာနများ၏ ဘတ်ဂျက်ရေးဆွဲမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပူးပေါင်းညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း
 • စီမံကိန်းဆိုင်ရာသုတေသနလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စစ်တမ်းများကောက်ယူခြင်းနှင့် အခါ အားလျှော်စွာ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ရုံးက တာဝန်ပေးအပ်လာသည့် လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း