မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးသုတေသနဦးစီးဌာန

နောက်ခံသမိုင်းအကျဉ်း

မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးသုတေသနဦးစီးဌာနသည် ၁၉၅၅ ခုနှစ်တွင် ပညာညွှန်ကြားရေးဝန်ရုံး အောက်ရှိ ပညာရေးသုတေသနဌာနခွဲတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၆၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ(၁)ရက် နေ့မှစ၍ မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးသုတေသနဗျူရို (Burma Education Research Bureau – BERB) အမည်ဖြင့် သီးခြားဌာနတစ်ခုအဖြစ် ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၇၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ တွင် အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်သစ်ကို ချမှတ်ပြဌာန်း အကောင်အထည်ဖော်သည့်အခါ မြန်မာနိုင်ငံပညာရေး သုတေသနဗျူရိုကို ယခင် ပညာညွှန်ကြားရေးဝန်ရုံးမှ ရုပ်မြင်သံကြားဌာနခွဲနှင့် ပူးပေါင်းလျက် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဦးစီးဌာနတစ်ခုကဲ့သို့ အဖွဲ့တစ်ရပ်အဖြစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲ  ပြင်ဆင်တိုးချဲ့ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ စကားရပ်များ ပြောင်းလဲသတ်မှတ်သည့်ဥပဒေ (ဥပဒေ အမှတ် ၁၅/၈၉)အရ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးသုတေသနအဖွဲ့ (Myanmar Education Research Bureau–MERB) ဟု အမည်ပြောင်းလဲ ခေါ်တွင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀ဝ၄ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀ ရက် နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးသုတေသနအဖွဲ့ဦးစီးဌာန (Department of Myanmar Education Research Bureau – DMERB) အဖြစ်သို့ ပြန်လည် ပြုပြင် တိုးချဲ့ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံပညာရေး သုတေသနအဖွဲ့ဦးစီးဌာနသည် ၂၀ဝ၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၁) ရက်နေ့တွင် နေပြည်တော် ရုံးအမှတ် (၅၂) သို့ စတင်ရွှေ့ပြောင်းဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁ ရက် နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးသုတေသန ဦးစီးဌာန (Department of Myanmar Education Research – DMER) အဖြစ်သို့ ပြန်လည် ပြုပြင် တိုးချဲ့ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

 

ရည်မှန်းချက်

 • မြန်မာ့ပညာရေးဆိုင်ရာ ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များ၊ အညွှန်းကိန်းများ မှန်ကန်ခိုင်မာရေး၏ အရင်းအမြစ်ဌာနဖြစ်ရေး။
 • မြန်မာ့ပညာရေးဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်မှုများအားလုံးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်သည့် ဆန်းစစ်မှု၊ သုံးသပ်မှုဆိုင်ရာ သုတေသနများပြုလုပ်ရေး။
 • ပညာရေးသတင်းနှင့် အချက်အလက်များ အချိန်မီ  ပြုစု ထုတ်လုပ်ရေး။
 • ပညာရေးလုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေးသုတေသနလုပ်ငန်းများ၊ စနစ်တကျ စီမံ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးတို့အတွက် လိုအပ်သည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်ရေး။

 

ဖွဲ့စည်းပုံ

လုပ်ငန်းတာဝန်

 • ပညာရေးစီမံခန်ခွဲမှုနှင့် သတင်းအချက်အလက်စနစ်ကို အထောက်အကူပြုမည့် လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်။
 • ပညာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ ပုံမှန်ရယူနိုင်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာန၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ ဦးစီးဌာန၊  အဖွဲ့အစည်း များနှင့် ဆက်သွယ်ပေါင်းစပ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်။
 • ပညာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ တစ်နှစ်လျှင် နှစ်ကြိမ် ထုတ်ပြန်နိုင်ရေးအတွက် လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရန်။
 • ပညာရေးရည်မှန်းချက်၊ မူဝါဒ၊ စီမံကိန်းများအား အကျိုးပြုစေမည့် ပညာရေး သုတေသနလုပ်ငန်းများကို ဆန်းစစ် သုံးသပ် လေ့လာ အကဲဖြတ်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ရန်။
 • ဒေသတွင်းလိုအပ်ချက်နှင့်အညီ လူမှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား အထောက်အကူပြု မည့် ပညာရေးသုတေသနလုပ်ငန်းများကို ဆန်းစစ် လေ့လာ အကဲဖြတ်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ရန်။
 • သင်ယူပြီးမြောက်သူများနှင့် လုပ်ငန်းခွင် ချိတ်ဆက်မှုအခြေအနေကို ဆန်းစစ် လေ့လာ အကဲဖြတ်ခြင်း တို့ကိုဆောင်ရွက်ရန်။
 • သင်ရိုးညွှန်းတမ်း၊ သင်ရိုးမာတိကာများနှင့် တတ်မြောက်မှုဆိုင်ရာတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ စစ်ဆေး အကဲဖြတ်မှုများကို ဆန်းစစ် လေ့လာ အကဲဖြတ်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ရန်။
 • ပညာရေးတန်းညှိအစီအစဉ်များ ဆောင်ရွက်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆန်းစစ်လေ့လာ အကဲဖြတ်ခြင်း တို့ကို ဆောင်ရွက်ရန်။
 • သင်ကြားပို့ချမှုစွမ်းရည် မြင့်မားရေးဆိုင်ရာ သုတေသနလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရန်။
 • e-Library လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မှုနှင့် အကျိုးရှိစွာ အသုံးချနိုင်မှုတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆန်းစစ် လေ့လာ အကဲဖြတ်မှု သုတေသနများကိုပြုလုပ်ရန်။
 • ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် စီမံဝန်ထမ်းများ စွမ်းရည်မြင့်မားရေးဆိုင်ရာ ဆန်းစစ် လေ့လာ အကဲဖြတ်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ရန်။
 • ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ၏ အရည်အသွေးမြင့်မားရေး ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ပြိုင်ပွဲများ ကျင်းပခြင်း၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ လေ့လာ ဆန်းစစ် အကဲဖြတ်ခြင်း တို့ကိုဆောင်ရွက်ရန်။
 • သိပ္ပံ ပြပွဲ ပြိုင်ပွဲ၊ ယဉ်ကျေးမှု ပြပွဲ ပြိုင်ပွဲ၊ အားကစားပြိုင်ပွဲများ ကျင်းပခြင်း၏ အကျိုး သက်ရောက်မှုတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆန်းစစ် လေ့လာ အကဲဖြတ်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ရန်။
 • နိုင်ငံအကျိုးပြု သုတေသနလုပ်ငန်းများကို ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေများဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင် ရေးနှင့် သုတေသနစာတမ်းများအား စုစည်းစိစစ်၍ သုတေသနဂျာနယ်များ ပြုစု ထုတ်ဝေနိုင်ရေး အတွက်ဆောင်ရွက်ရန်။
 • ဌာနအသီးသီး၊ တက္ကသိုလ်အသီးသီး၏ သုတေသနဆောင်ရွက်မှုများ၏ အကျိုး သက်ရောက်မှုကို ဆန်းစစ် လေ့လာ အကဲဖြတ်ခြင်း ဆောင်ရွက်ရန်။
 • ဆရာအတတ်ပညာဆိုင်ရာ အရေအတွက်နှင့် အရည်အသွေး မြင့်မားမှုဆိုင်ရာ ဆန်းစစ် လေ့လာ အကဲဖြတ်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ရန်။
 • ကျောင်းပြက္ခဒိန်အရ ဆောင်ရွက်မှုများကို ဆန်းစစ် လေ့လာ အကဲဖြတ်ခြင်း ဆောင်ရွက်ရန်။
 • အခြေခံပညာသင်ရိုးညွှန်းတမ်း မြှင့်တင် အကောင်အထည်ဖော်မှုကို ဆောင်ရွက်ရန်။
 • ရှေးဦးကလေးသူငယ်များ၏ စာဖတ်စွမ်းရည်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အကဲဖြတ် ဆန်းစစ်ခြင်းကို ပြုလုပ်ရန်။
 • အခြေခံစာတတ်မြောက်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် ကျောင်းပြင်ပပညာရေး ဆောင်ရွက်မှု       အခြေအနေ ထိရောက်မှုတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆန်းစစ် လေ့လာမှု သုတေသန ပြုလုပ်ရန်။
 • ရပ်ရွာပညာပဒေသာဌာနများ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကို ဆန်းစစ် လေ့လာမှု သုတေသန ပြုလုပ်ရန်။
 • နိုင်ငံတကာနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို ဆန်းစစ် လေ့လာ အကဲဖြတ်ခြင်းဆောင်ရွက်ရန်။
 • ပြည်တွင်း၊ နိုင်ငံတကာပညာသင်ဆုများဖြင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ ပြုစု ပျိုးထောင်နိုင်ရေး အထောက်အကူပြုမည့်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်။
 • နိုင်ငံတကာ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း၍ နည်းပညာဖလှယ်ခြင်း၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများကျင်းပခြင်း၊ သုတေသနလုပ်ငန်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ သုတေသနစာတမ်းဖတ်ပွဲ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ သုတေသနပညာရှင် အပြန်အလှန်ဖလှယ်ခြင်း၊ သုတေသနဂျာနယ်များ ပူးပေါင်းထုတ်ဝေခြင်းလုပ်ငန်း တို့ကို ဆောင်ရွက်ရန်။
 • မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးကဏ္ဍဆိုင်ရာ သုတေသနပြုလုပ်ရရှိသော လေ့လာ ဆန်းစစ် ချက်များနှင့် ထောက်ခံ အကြံပြုချက်များ အစီရင်ခံစာ တစ်နှစ်လျှင် တစ်ကြိမ် မြန်မာ၊ အင်္ဂလိပ် နှစ်ဘာသာဖြင့် ထုတ်ပြန်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ရန်။
 • ပြည်တွင်းပြည်ပဆက်ဆံရေးကို အထောက်အကူပြုမည့်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်။
 • ပညာရေးမြှင့်တင်မှု အကောင်အထည်ဖော်ရေးလုပ်ငန်းများကို ပြည်သူဗဟိုပြု၍ အရှိန်အဟုန် မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်နေမှုများကို သတင်းနှင့်အချက်အလက်များ ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြင့် ပြည်သူများ သိရှိနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ရန်။
 • ဌာန၏လုပ်ငန်းများကို ကာလတို၊ ကာလရှည် စီမံကိန်းများ ရေးဆွဲ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန်။
 • လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်၊ ဘဏ္ဍာရေး၊ နည်းပညာနှင့် ပစ္စည်းများ ထိရောက်စွာ စီမံခန့်ခွဲ ဆောင်ရွက်ရန်။
 • ဝန်ထမ်းများ၏ အရည်အသွေးမြင့်မားရေး ဆောင်ရွက်ရန်။