မူဝါဒနှင့်ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းစိစစ်ရေးနှင့်လုပ်ငန်းစစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ

 • ဌာနအလိုက် တင်ပြလာသော လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ တင်ပြချက်များအား မူဝါဒ၊ ဥပဒေ၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းနှင့် ညီ/မညီ စိစစ်တင်ပြခြင်း။
 • မူဝါဒ၊ ဥပဒေများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ အမိန့်များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဖြည့်စွက်ခြင်း။
 • ဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိဌာန အသီးသီးမှ တင်ပြလာသည့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ တင်ပြချက် များကို မူဝါဒလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် ညီမညီ စိစစ်ခြင်း။
 • နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသတွင်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့် သဘောတူထားသည့် ဥပဒေ များ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကို ကြီးကြပ်ခြင်း။
 • လွှတ်တော်အပါအဝင် အထက်အဖွဲ့အစည်းများမှ မေးမြန်းသည့် မေးခွန်းများ ဖြေကြားခြင်း၊ ကတိကဝတ်ဆိုင်ရာများ စိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ဝန်ကြီးဌာန၏ မူဝါဒသာမက ဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသော လုပ်ငန်းများနှင့် ဆက်စပ်နေသော ကဏ္ဍအလိုက် မူဝါဒများကို လေ့လာစိစစ်တင်ပြခြင်း။
 • ဆရာအတတ်ပညာဆိုင်ရာ သင်တန်း၊ ဆွေးနွေးပွဲကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • တိုင်းရင်းသားစာပေသင်ကြားမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • အခြေခံစာတတ်မြောက်ရေး လှုပ်ရှားမှုများ၊ အခမ်းအနားများကိစ္စ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • အသင်းအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စများ စိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ပုဂ္ဂလိက ကိုယ်ပိုင် ကျောင်းများ၊ ဘကကျောင်းများ၏ ပညာရည်မြင့်မားရေးအတွက် ကူညီ ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ မူလတန်းအဆင့်များ၏ ကျောင်းဝင်သည့် အသက်များ တိုးမြှင့် သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျောင်းအခြေပြုမူလတန်းကြိုအတန်းများ ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ဦးစီးဌာနများမှမူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပိုင်းဆိုင်ရာ တင်ပြ  ဆောင်ရွက်မှုများအား ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
 • ပြည်တွင်းတွင် ဖွင့်လှစ်သော ဘွဲ့လွန်၊ ဒီပလိုမာ၊ ရိုးရိုးဘွဲ့ ဆိုင်ရာ ပညာသင် ကိစ္စများ၊ အခြားဌာနများမှ တက္ကသိုလ်များတွင် တက်ရောက်ခွင့် တင်ပြဆောင်ရွက်သည့်ကိစ္စများ စိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအစည်းအဝေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းပြုစုရေးသားခြင်း။
 • နည်းပညာနှင့်သက်မွေးပညာဆိုင်ရာကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေး၊ နိုင်ငံခြားရေးရာမူဝါဒကော်မတီ၊ စီးပွားရေးရာ ကော်မတီ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်မတီ၊ လုံခြုံရေး တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ကော်မတီ၊ တိုင်းရင်းသားရေးရာ ပြည်သူ့ရေးရာ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုရေးရာ ကော်မတီ တို့သို့ အမှာစာများ စုစည်းတင်ပြခြင်း။