ပြည်တွင်းပြည်ပဆက်ဆံရေးနှင့်သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနခွဲ

 • ကျောင်းပြင်ပပညာရေး (Non Formal Education)၊ လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရေး (Inclucsive Education) လုပ်ငန်းများကို ပြင်ပပညာရှင်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် နိုင်ရေးအတွက် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ပြည်တွင်းရှိ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်း များ(NGOs)၊ နိုင်ငံတကာအစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ (INGO)၊ ဒေသဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဆက်သွယ် ပေးခြင်း၊ ကျောင်းများသို့ အကူအညီပေးလိုသည့်ကိစ္စများ၊ ပံ့ပိုးမှုများအား ညှိနှိုင်းပေးခြင်း။
 • ပညာရေးဝန်ကြီး၏ နှီးနွယ်ဝန်ကြီးဌာနများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည့် လုပ်ငန်းများ(ပြည်တွင်း၌ ကျင်းပမည့် နိုင်ငံတကာ ဆွေးနွေးပွဲများ၊ အစည်းအဝေးများ၊ အားကစားပွဲများကို နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း စသည်ဖြင့်) အား ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ အခြားဝန်ကြီးဌာနများမှ ဖိတ်ကြားလာသည့် ဆွေးနွေးပွဲများ၊ အစည်းအဝေးများသို့ သက်ဆိုင်သူများ ပါဝင်တက်ရောက်နိုင်စေရေး အတွက် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ တောင်းခံလာသည့် အချက်အလက်များပေးပို့နိုင်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
 • ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပမှ သံအမတ်ကြီးများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပညာရှင်များမှ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး၊ ဒုတိယဝန်ကြီးများ၊အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်နှင့် တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များကို တွေ့ဆုံခွင့် တောင်းခံလာမှုများအတွက် အချိန်၊ နေရာများ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ Call Notes များ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ Call မှတ်တမ်းများရေးသားခြင်း။
 • MoU/MoA/LoA/Agreement စသည်များ ချုပ်ဆိုနိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သည်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့် နိုင်ငံခြားသားများ၏ ပြည်ဝင်ခွင့် visa ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်ပပညာရှင်များမှ နည်းပညာအကူအညီပေးရန်၊ ပြည်ဝင်ခွင့် visa တောင်းခံလာမှုကို ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ visa သက်တမ်းတိုးပေးခြင်း၊ အကြိမ်ကြိမ်ပြည်ဝင်ခွင့် visa ရရှိရေး ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
 • အာဆီယံနိုင်ငံများ၊ အခြားနိုင်ငံများ၊ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရ မဟုတ်သော နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရသည့် ပညာရေးလုပ်ငန်းကိစ္စအဝဝကို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • နိုင်ငံတကာနှင့်ပညာရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းများကို ပိုမိုထိရောက်လျင်မြန်စွာ ဆောင်ရွက် နိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံတကာ မြန်မာသံရုံးများနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပညာရေးသံမှူးများထားရှိခြင်း။
 • ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ စုဆောင်းခြင်းနှင့် ထုတ်ပြန်ခြင်း။
 • ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြင်ပသတင်းမီဒီယာ များမှ မမှန်မကန် သတင်းဖြန့်ဝေမှုများအား Public Media, Social Media နှင့် Print Media များမှ တစ်ဆင့် သတင်းမှန်တင်ပြ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • နိုင်ငံတကာသတင်းအချက်အလက်များ ရယူစုဆောင်းခြင်း၊ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း။
 • e-Government လုပ်ငန်း၊ e-Service လုပ်ငန်းများ၊ Video Conferencing လုပ်ငန်း များ၊ ဝန်ကြီးဌာန Website လွှင့်တင်ခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ဝန်ကြီးဌာနကိုယ်ပိုင် e-mail စနစ်ထူထောင်ခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်း။
 • Education Channel ထုတ်လုပ်ရေးဌာန မှ တင်ပြလာသည့်ကိစ္စများ ညှိနှိုင်းပေးခြင်း။
 • အာဆီယံ၊ အက်စ်မက်၊ ဘင်းစတက်စ်၊ စီအယ်အမ်ဗွီ စသော အစည်းအဝေးများကိစ္စ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • အခြားဝန်ကြီးဌာနများမှ Call ကိစ္စအတွက် စကားပြန် တောင်းခံလာပါက ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက် ပေးခြင်း။
 • တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များ၊ အခြားဝန်ကြီးဌာနများနှင့် ပြည်တွင်း/ပြည်ပဆက်ဆံရေးနှင့် သတင်းပြန်ကြားရေးဆိုင်ရာကိစ္စများ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • နိုင်ငံတကာတွင် ကျင့်သုံးလျက်ရှိသောပညာရေးစနစ်များကို လေ့လာဆန်းစစ်ပြီး ပညာရေး ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်မှုကိစ္စရပ်များအတွက် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
 • နိုင်ငံခြားသားပြည်တွင်းခရီးသွားလာမှုတင်ပြ ဆောင်ရွက်ခြင်း။