ဌာနတွင်းစာရင်းစစ်နှင့်ဘဏ္ဍာရေးဌာနခွဲ

 • ဦးစီးဌာနများမှ တင်ပြလာသည့် မူလရန်ပုံငွေတောင်းခံမှု၊ ဖြည့်စွက် ရန်ပုံငွေ တောင်းခံမှု၊ ပြန်အပ်ငွေစာရင်းများ စိစစ်ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ဦးစီးဌာနများမှ ရေးဆွဲတင်ပြလာသည့် ဘတ်ဂျက်များအပေါ် စိစစ်၍ သက်ဆိုင်ရာသို့ ဆက်လက် တင်ပြခြင်း။
 • ဖြည့်စွက်ရန်ပုံငွေတောင်းခံခြင်း၊ ပိုလျှံရန်ပုံငွေများ အပ်နှံခြင်း၊ ရန်ပုံငွေ လွှဲပြောင်း သုံးစွဲခြင်း ကိစ္စများဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ပြည်ပအကူအညီ ရငွေ၊ ချေးငွေ၊ အထောက်အပံ့များနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ကိစ္စများ ဆောင် ရွက်ခြင်း။
 • ဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ဌာနအသီးသီး၏ ဘဏ္ဍာရငွေ/သုံးငွေများကို လစဉ်ရယူစိစစ်ခြင်း။
 • ရငွေ/သုံးငွေ မှန်ကန်ရေး စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနှင့် စိစစ်ကြီးကြပ်ခြင်း။
 • လုပ်ငန်းများအား ဘဏ္ဍာရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် ညီ၊ မညီစစ်ဆေးခြင်း။
 • အတွင်းဝန်ရုံး၏ ဘတ်ဂျက်နှင့် ငွေစာရင်များ စစ်ဆေးခြင်း။
 • အတွင်းဝန်ရုံး၏ ရငွေ/သုံးငွေများနှင့်ပတ်သက်၍ စိစစ်ခြင်း၊ စာရင်းရေးသွင်းခြင်း၊ မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းထားရှိခြင်း။
 • ဝန်ကြီးဌာနအတွင်း စာရင်းစစ်လုပ်ငန်းများ Internal Audit ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၏ စာရင်းစစ်ဆေး စာရင်းစစ်ကန့်ကွက်ချက်များကို သက်ဆိုင်ရာ ဌာနအလိုက် ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မှုအပေါ်ကြီးကြပ်ခြင်း။
 • အလှူငွေ လှူဒါန်းမှုဆိုင်ရာကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ ဆက်သွယ်မှုများ၊ အစည်းအဝေးများ၊ အချက်အလက်များ  ပြုစုတင်ပြခြင်း၊ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအပေါ် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန် ကိစ္စများဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • တင်ဒါကိစ္စများ၊ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း ငွေလွှဲပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှ မေးမြန်းသော ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာမေးခွန်းများဖြေကြားခြင်း။
 • ပညာရေးကဏ္ဍကို လွှမ်းခြုံသည့် Budget Year Book နှစ်စဉ်ပြုစုရန် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း။