စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနခွဲ

 • နိုင်ငံတော်အတွက် နှစ်တိုနှစ်ရှည်ပညာရေးစီမံကိန်းများကို နိုင်ငံတော်မှ ချမှတ်ထားသည့် လူမှုရေးဦးတည်ချက်များ၊ အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေနှင့် ကဏ္ဍအလိုက် ဥပဒေများနှင့် အညီ ရေးဆွဲချမှတ်ရန် ဦးဆောင်လမ်းညွှန်မှုပေးခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းကို လေ့လာ ကြီးကြပ်ခြင်း၊ အကဲဖြတ်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ကြပ်မတ်ခြင်း။
 • နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် ပညာရေးစီမံကိန်းများကို သက်ဆိုင်ရာ ဦးစီးဌာနများနှင့်ညှိနှိုင်း၍ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် ကြပ်မတ် လမ်းညွှန်ခြင်း။
 • နိုင်ငံတော်အစီအစဉ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့် စီမံကိန်းများနှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သည့် ပညာရေးစီမံကိန်းများကို ထိရောက်စွာအကောင်အထည် ဖော်နိုင်ရန် လေ့လာကြီးကြပ်ခြင်း၊ အကဲဖြတ်ခြင်း၊ တိုးတက်မှုအစီရင်ခံစာများပြုစုခြင်း၊ ထုတ်ဝေခြင်း၊ တင်ပြခြင်းစသည်တို့ကို ဆောင်ရွက်ရန် သက်ဆိုင်ရာ ဦးစီးဌာနများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း နှင့်လမ်းညွှန်မှုပေးခြင်း။
 • ပညာရေးစီမံကိန်းဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးလုပ်ငန်း ဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပခြင်း၊ နိုင်ငံ တကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ပြည်ပဆက်ဆံရေးဌာနစုနှင့် ချိတ်ဆက် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • နိုင်ငံတကာအစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံတကာအစိုးရအဖွဲ့များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့် စီမံချက်အဆိုပြုလွှာများပြုစုခြင်း၊ အဆိုပြုခြင်းများဆောင်ရွက်ရန် သက်ဆိုင်ရာ ဦးစီးဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ပြည်ပနိုင်ငံများနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သည့် ပညာရေးဆိုင်ရာစီမံချက်လုပ်ငန်းများ၊ ကုလ သမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် စီမံချက်လုပ်ငန်းများ၊ NGO၊ INGOs များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်ခွင့် ရရှိရေး၊ သဘောထားတောင်းခံလာပါက ပြန်ကြားနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • ပညာရေးကဏ္ဍစီမံကိန်း/ စီမံချက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၊ စာတမ်းများ၊ အစီရင် ခံစာများကို ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ ပြုစုခြင်း၊ တင်ပြခြင်း။
 • နိုင်ငံအချင်းချင်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးသည့် ပညာရေးစီမံကိန်းဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲများ၊ အစည်း အဝေးများတွင် ဆွေးနွေးပြောကြားနိုင်ရန် ပညာရေးကဏ္ဍမှ စီမံကိန်းများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်ဆွေးနွေးလိုသည့် အချက်များ၊ ဆောင်ရွက်ချက်များကို ပြုစုတင်ပြခြင်း။
 • ပညာရေးကဏ္ဍနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဒေသအတွင်း၊ နိုင်ငံတကာအဆင့်ချမှတ်ထားသည့် (Action Plan)များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အကောင်အထည်ဖော်မှုအခြေအနေကို သက်ဆိုင်ရာ ဦးစီးဌာနများနှင့် ပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်း၍ စိစစ်ပြုစုခြင်း၊ တင်ပြခြင်း။
 • နိုင်ငံတကာအစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံတကာအစိုးရအဖွဲ့များနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မည့် စီမံချက်အဆိုပြုလွှာများပြုစုခြင်း၊ အဆိုပြုခြင်းများဆောင်ရွက်နိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ ဦးစီးဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ခြောက်လပတ်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးနှင့်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြသည့် ခြောက်လပတ် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးသို့ တင်ပြသည့်အစီရင်ခံစာပြုစု၍ ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြခြင်း(ခြောက်လတစ်ကြိမ်)
 • နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲခရီးစဉ်အတွက် ပြည်နယ်/တိုင်းအလိုက် ပညာရေးဆိုင်ရာ အချက် အလက်စာရင်းများ မြို့နယ်အဆင့်အထိ သက်ဆိုင်ရာ ဦးစီးဌာနနှင့် ပူးပေါင်း၍ စိစစ်ပြုစု ပေးခြင်း။
 • အခြားဝန်ကြီးဌာနများမှ တောင်းခံလာသောကျောင်းဆရာ၊ ကျောင်းသားဆိုင်ရာ ပညာရေး စာရင်းအင်းများ၊ အညွှန်းကိန်းများကို သက်ဆိုင်ရာ ဦးစီးဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းပြုစုပေးပို့ခြင်း။
 • နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများမှ တောင်းခံလာသော ကျောင်း၊ ဆရာ၊ ကျောင်းသားဆိုင်ရာ ပညာရေး စာရင်းအင်းများ၊ အညွှန်းကိန်းများ ပြုစုပေးပို့ခြင်း။
 • ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ အညွှန်းကိန်းများနှင့် အခြေခံပညာနှင့် အဆင့်မြင့် ပညာပေါင်းစပ်၍ ပညာရေးကဏ္ဍတစ်ခုလုံးအတွက် ကျောင်း၊ ဆရာ၊ ကျောင်းသား အချက်အလက်များ၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဆောင်ရွက်ချက်များကိုပြုစု၍ လိုအပ်သည့် ဝန်ကြီးဌာနများသို့ ပေးပို့ခြင်း။
 • UNESCO၊ JICA၊ World Bank၊  UNICEF၊ British Council၊ CCA၊ WFP ၊အခြား  ပြည်တွင်း/ပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် Project ကိစ္စများ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • အမျိုးသားပညာရေးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်းဆိုင်ရာကိစ္စများ(CESR-NESP)ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ကဏ္ဍအလိုက်ကျောင်း၊ ဆရာ၊ ကျောင်းသားများ၏ စာရင်းအင်းနှစ်ချုပ်(မတ်လချုပ်)၊ နှစ်ဝက်ချုပ် (စက်တင်ဘာလချုပ်)စာအုပ်များပြုစုဆောင်ရွက်ရန် ညှိနှိုင်းပေးခြင်း။
 • ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပချိန်တွင် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း ရေးသား ပြုစုပေးပို့ခြင်း၊ လိုအပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ ဦးစီးဌာနများ၊ ဌာနစုများနှင့် ပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ပညာရေးကဏ္ဍအတွက် အချက်အလက်အကျဉ်းချုပ်အတွက် ပြုစုဆောင်ရွက်ရန် ညှိနှိုင်းပေးခြင်း(လေးလတစ်ကြိမ်)။
 • ပညာရေးကဏ္ဍကို လွှမ်းခြုံသည့် Statistical Year Book နှစ်စဉ်ပြုစုရန် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ပညာရေးစီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော်မှု အစီရင်ခံစာများတွင် ထည့်သွင်းပြုစုရန် ပညာရေး ကဏ္ဍဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ အညွှန်းကိန်းများ ပြုစုရန် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း(နှစ်စဉ်)
 • အခြားဝန်ကြီးဌာနများက ဖွဲ့စည်းထားသော ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် ဒုတိယဝန်ကြီးများ ပါဝင်သည်‌့ ကော်မတီကိစ္စများဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အချက်အလက် စုစည်းခြင်း၊ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ခွင့်ပန်ကြားခြင်း။