တင်ဒါကြေညာချက်များ

ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းနည်းပညာတက္ကသိုလ် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

တောင်ငူပညာရေးဒီဂရီကောလိပ် ရုံးသုံးပရိဘောဂများ၊ ရုံးသုံးစက်ကိရိယာများနှင့် အခြားရုံးသုံးပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ ရှမ်းပြည်နယ် ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

ဘိုကလေးပညာရေးဒီဂရီကောလိပ် ရုံးသုံးပရိဘောဂများ၊ ရုံးသုံးစက်ကိရိယာများနှင့် အခြားရုံးသုံးပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

မြောင်းမြပညာရေးဒီဂရီကောလိပ် ရုံးသုံးပရိဘောဂများ၊ ရုံးသုံးစက်ကိရိယာများနှင့် အခြားရုံးသုံးပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Pages