တင်ဒါကြေညာချက်များ

ကျောက်ဆည်တက္ကသိုလ် ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ပခုက္ကူ) တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

လေ့လာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့(သုတေသန) တင်ဒါတင်သွင်းလွှာ တင်သွင်းနိုင်ကြောင်းကြေညာခြင်း

Pages