မဟာဘွဲ့ရ မူလတန်းပြရာထူးမှ အထက်တန်းပြ(ကျောထောက်နောက်ခံ)ရာထူးသို့ ရာထူးတိုး လျှောက်ထားသူများ၏ လုပ်သက်ရမှတ် များနည်း တန်းစီဇယား