ကထိကရာထူးသို့တိုးမြှင့်ခန့်ထားခြင်း(ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နှင့်ဝိဇ္ဇာ/သိပ္ပံတက္ကသိုလ်များ)

Tags: