သရုပ်ပြရာထူးမှ လက်ထောက်ကထိကရာထူးသို့တိုးမြှင့်ခန့်ထားခြင်း(၂၂-၂-၂၀၁၉)

သရုပ်ပြရာထူးမှ လက်ထောက်ကထိကရာထူးသို့တိုးမြှင့်ခန့်ထားခြင်း(၂၂-၂-၂၀၁၉)

Tags: