၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင်နှစ် အထက်တန်းဆင့် ကျောင်းအပ်နှံရေးသီတင်းပတ်

အမျိုးသား ပညာရေး မဟာဗျူဟာ စီမံကိန်း အနှစ်ချုပ်

အမျိုးသား ပညာရေး မဟာဗျူဟာ စီမံကိန်း (၂၀၁၆ - ၂၀၂၁) အနှစ်ချုပ်