၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် သာမန်အသုံးစရိတ် (ပြုပြင်ပြီးလျာထားငွေ) အောက်တိုဘာလအထိ သုံးစွဲမှုရာခိုင်နှုန်း အခြေအနေ