၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် သာမန်အသုံးစရိတ် (ပြုပြင်ပြီးလျာထားငွေ) ဩဂုတ်လအထိ သုံးစွဲမှုရာခိုင်နှုန်း အခြေအနေ