၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် သာမန်အသုံးစရိတ် (ပြုပြင်ပြီးလျာထားငွေ) စက်တင်ဘာလအထိ သုံးစွဲမှုရာခိုင်နှုန်း အခြေအနေ