၂၀၁၉ခုနှစ် လုပ်ငန်းခွင်အကြိုမူလတန်းဆရာအတတ်ပညာသင်တန်း(PPTT) အမှတ်စဉ်(၆/၁၉)သင်တန်းသားများ ခေါ်ယူခြင်း