၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် သီးခြား၀င်ခွင့်ခေါ်ယူသည့် တက္ကသိုလ် (၁၁) ခု၏ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း

သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာတက္ကသိုလ်