၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ သိကောင်းစရာ သမိုင်းဘာသာရပ်