၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ သိကောင်းစရာ ရူပဗေဒဘာသာရပ်