၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင်နှစ် အထက်တန်းဆင့် ကျောင်းအပ်နှံရေးသီတင်းပတ်

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ သိကောင်းစရာ ဇီဝဗေဒဘာသာရပ်