ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်း အဆင့်တိုးစာရင်း (၂၀၁၈)

အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်းအဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုမည့် ကျောင်းစာရင်း

 

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိ ကျောင်းအမည်
​မြောင်းမြ အလက(ခွဲ)ထုံးဘိုဗျိုင်းဖြူ
​မြောင်းမြ လက(ခွဲ)ကျောက်စရစ်ကုန်း
​မြောင်းမြ အလက(ခွဲ)သိလ္လာဂါတ်စု
​မြောင်းမြ အလက(ခွဲ)မဲကျော်
​မြောင်းမြ အလက(ခွဲ)ပွတ်ခရိုင်
​မြောင်းမြ အလက(ခွဲ)နတ်စင်ချောင်း
​မြောင်းမြ အလက(ခွဲ)ငါးရာဘို
​မြောင်းမြ အလက(ခွဲ)သပြုပင်ဆိပ်
​မြောင်းမြ အလက(ခွဲ)တဲ့တဲ့ကူး
၁၀ ​မြောင်းမြ အလက(ခွဲ)ပိုးလောင်းဝ
၁၁ ကန်ကြီးထောင့် အလက(ခွဲ)ဘုရားပျို
၁၂ ကန်ကြီးထောင့် အလက(ခွဲ)သုံးခွ
၁၃ ကန်ကြီးထောင့် အလက(ခွဲ)အစုကြီး
၁၄ ကန်ကြီးထောင့် အလက(ခွဲ)ရေတွင်းကုန်းလေး
၁၅ ကန်ကြီးထောင့် အလက(ခွဲ)မိချောင်းဂေါင်း
၁၆ ကန်ကြီးထောင့် အလက(ခွဲ)ရှမ်းငူ
၁၇ ကန်ကြီးထောင့် အလက(ခွဲ)တံခွန်တိုင်
၁၈ ကန်ကြီးထောင့် အလက(ခွဲ) ရွေးကုန်း
၁၉ ကျိုက်လတ် အလက(ခွဲ)ကျီးချောင်း(၁)
၂၀ ကျိုက်လတ် အလက(ခွဲ)စစ်ကုန်းတင်းကုတ်ကြီး
၂၁ ကျိုက်လတ် အလက(ခွဲ)ဒွန်းဒလိတ်
၂၂ ကျိုက်လတ် အလက(ခွဲ)ထရော်ဒေါင့်
၂၃ ကျိုက်လတ် အလက(ခွဲ)ကတိုက်
၂၄ ကျိုက်လတ် အလက(ခွဲ)အလန်းအုပ်
၂၅ ကျိုက်လတ် အလက(ခွဲ)ထိန်ကျွန်း
၂၆ ကျိုက်လတ် အလက(ခွဲ)သာယာဝဲ
၂၇ ကျိုက်လတ် အလက(ခွဲ)ပန်းဘဲစု
၂၈ ကျိုက်လတ် အလက(ခွဲ)ကျုံကလွတ်
၂၉ ကျုံပျော် အလက(ခွဲ)ဆောက်ဝိုင်း
၃၀ ကျုံပျော် အလက(ခွဲ)ဂဏိန်း
၃၁ ကျုံပျော် အလက(ခွဲ)မရမ်းရိုး
၃၂ ကျုံပျော် အလက(ခွဲ)ဖက်ကြီးကုန်း
၃၃ ကျုံပျော် အလက(ခွဲ)လက်ပံပင်ဆိပ်
၃၄ ကျုံပျော် အလက(ခွဲ)ကျုံတနီး
၃၅ ကျုံပျော် အလက(ခွဲ)အိက္ကဒွတ်
၃၆ ကျုံပျော် အလက(ခွဲ)ဘုရားကလေးဆိပ်
၃၇ ကျုံပျော် အလက(ခွဲ)သင်တောကြီး
၃၈ ကျုံပျော် အလက(ခွဲ)မြို့ချောင်း
၃၉ ကျုံပျော် အလက(ခွဲ)အင်းမ
၄၀ ကျောင်းကုန်း အလက(ခွဲ)ရေတာကြီး
၄၁ ကျောင်းကုန်း အလက(ခွဲ)ကြာဂရက်
၄၂ ကျောင်းကုန်း အလက(ခွဲ)ကွင်းဘော
၄၃ ကျောင်းကုန်း အလက(ခွဲ)လှအောင်ချောင်
၄၄ ကျောင်းကုန်း အလက(ခွဲ)သုံးခွ
၄၅ ကျောင်းကုန်း အလက(ခွဲ)ဆိပ်ဖူးနီ
၄၆ ကျောင်းကုန်း အလက(ခွဲ)ကျောင်းအိုင်
၄၇ ကျောင်းကုန်း အလက(ခွဲ)ဘုရားကြီးကုန်း(၂)
၄၈ ကြံခင်း အလက(ခွဲ)ထိန်ပင်မြောင်
၄၉ ငပုတော အလက(ခွဲ)ထိန်တန်း
၅၀ ငပုတော အလက(ခွဲ)သရက်တော
၅၁ ငပုတော အလက(ခွဲ)လူပု
၅၂ ငပုတော အလက(ခွဲ)ငှက်ပေါက်
၅၃ ငပုတော အလက(ခွဲ)ကန့်ဘလာ(မြို့)
၅၄ ငပုတော အလက(ခွဲ)ကြာကန်(သဲ)
၅၅ ငပုတော အလက(ခွဲ)သဲချောင်း(ဂျမ်း)
၅၆ ငပုတော အလက(ခွဲ)ဇောင်းလျားကျွန်း
၅၇ ငပုတော အလက(ခွဲ)တောင်ချောင်း
၅၈ ငပုတော အလက(ခွဲ)သဲကုန်းကြီး
၅၉ ငပုတော အလက(ခွဲ)ကျွေချိုင်
၆၀ ငပုတော အလက(ခွဲ)နံသာပု
၆၁ ငပုတော အလက(ခွဲ)အုတ်ရှစ်ကွင်း
၆၂ ငပုတော အလက(ခွဲ)ဇီးဖြူဆိပ်
၆၃ ငပုတော အလက(ခွဲ)သက္ကယ်သောင်(၂)
၆၄ ငပုတော အလက(ခွဲ)သမ္ဘာန်
၆၅ ငပုတော အလက(ခွဲ)သက္ကယ်ချောင်း
၆၆ ငပုတော အလက(ခွဲ)သဲကုန်း(ကြာ)
၆၇ ငပုတော အလက(ခွဲ)နကုန်း
၆၈ ငပုတော အလက(ခွဲ)စမ်းကြီး
၆၉ ငပုတော အလက(ခွဲ)သဲဖြူ"
၇၀ ငပုတော အလက(ခွဲ)တမန်ချောင်း
၇၁ ငပုတော အလက(ခွဲ)မဲခရဲ
၇၂ ငပုတော အလက(ခွဲ)ကညင်ငူ
၇၃ ငပုတော အလက(ခွဲ)ဒီးဒူးကုန်း(ကျောက်)
၇၄ ငပုတော အလက(ခွဲ)ရေငံသရက်ကုန်း
၇၅ ငပုတော အလက(ခွဲ)အုတ်တွင်း
၇၆ ဇလွန် အလက(ခွဲ)ဆုံကုန်း
၇၇ ဇလွန် အလက(ခွဲ)ကိုင်းကုန်း
၇၈ ဇလွန် အလက(ခွဲ)စိန်ကလေး
၇၉ ဇလွန် အလက(ခွဲ)အောက်စု
၈၀ ဇလွန် အလက(ခွဲ)ပေကုန်း
၈၁ ဇလွန် အလက(ခွဲ)ဝါးပတော(သက္ကယ်ကျွန်း)
၈၂ ဇလွန် အလက(ခွဲ)ဦးထူးကျွန်း
၈၃ ဒေးဒရဲ အလက(ခွဲ)ကျပ်စဉ်ပျို
၈၄ ဒေးဒရဲ အလက(ခွဲ)လမုဝ
၈၅ ဒေးဒရဲ အလက(ခွဲ)အစဲလေး
၈၆ ဒေးဒရဲ အလက(ခွဲ)တမာတကော
၈၇ ဒေးဒရဲ အလက(ခွဲ)မြစိမ်းကန်
၈၈ ဒေးဒရဲ အလက(ခွဲ)မှော်ဘီ
၈၉ ဒေးဒရဲ အလက(ခွဲ)ပျဉ်ထောင်စု
၉၀ ဒေးဒရဲ အလက(ခွဲ)မှော်ဘီစု
၉၁ ဒေးဒရဲ အလက(ခွဲ)ကျုံကြပ်
၉၂ ဒေးဒရဲ အလက(ခွဲ)ကဒါ
၉၃ ဒေးဒရဲ အလက(ခွဲ)ကျွန်းညိုကြီး
၉၄ ဒေးဒရဲ အလက(ခွဲ)ကံဆိပ်
၉၅ ဒေးဒရဲ အလက(ခွဲ)ဒုံရမ်း
၉၆ ဒေးဒရဲ အလက(ခွဲ)အစဲကြီး
၉၇ ဒေးဒရဲ အလက(ခွဲ)သံဖက်
၉၈ ဒေးဒရဲ အလက(ခွဲ)ဇီးဖြူချောင်
၉၉ ဒေးဒရဲ အလက(ခွဲ)စိန်လေးကုန်း
၁၀၀ ဒေးဒရဲ အလက(ခွဲ)ထောင်မှူးချောင်
၁၀၁ ဒေးဒရဲ အလက(ခွဲ)ကျုံဓမင်း
၁၀၂ ‌ဒေးဒရဲ အလက(ခွဲ)ဆားအိုးချောင်း
၁၀၃ ‌ဒေးဒရဲ အလက(ခွဲ)ရွှေဘိုစု
၁၀၄ ‌ဒေးဒရဲ အလက(ခွဲ)ကံစု
၁၀၅ ဒေးဒရဲ အလက(ခွဲ)ကျွန်းပင်
၁၀၆ ဓနုဖြူ အလက(ခွဲ)ကြီးတောကြီး
၁၀၇ ဓနုဖြူ အလက(ခွဲ)အင်္ဂလာတောင်
၁၀၈ ဓနုဖြူ အလက(ခွဲ)ထောက်ရှာရိုး
၁၀၉ ဓနုဖြူ အလက(ခွဲ)ကပ်ခို
၁၁၀ ဓနုဖြူ အလက(ခွဲ)ကျွဲတလင်း
၁၁၁ ဓနုဖြူ အလက(ခွဲ)လက်ဆွဲချောင်းရွာမ
၁၁၂ ဓနုဖြူ အလက(ခွဲ)ကျားချောင်း
၁၁၃ ပန်းတနော် အလက(ခွဲ)ရွှေဒင်္ဂါးကျွန်း
၁၁၄ ပန်းတနော် အလက(ခွဲ)လှေဆွဲ
၁၁၅ ပန်းတနော် အလက(ခွဲ)ကဿဝင်အောက်စု
၁၁၆ ပန်းတနော် အလက(ခွဲ)ရွှေဖလားကျွန်း
၁၁၇ ပန်းတနော် အလက(ခွဲ)တောကြီးစာဖြူစု
၁၁၈ ပန်းတနော် အလက(ခွဲ)လက်ပန်ကုန်း
၁၁၉ ပန်းတနော် အလက(ခွဲ)ကဇင်းတောကျောင်းစု
၁၂၀ ပန်းတနော် အလက(ခွဲ)ကျုံခရမ်း
၁၂၁ ပုသိမ် အလက(ခွဲ)တာကိုင်း
၁၂၂ ပုသိမ် အလက(ခွဲ)လိန်ကုန်း
၁၂၃ ပုသိမ် အလက(ခွဲ)ပိန္နဲကွင်း
၁၂၄ ပုသိမ် အလက(ခွဲ)ဂျိတ်လတ်
၁၂၅ ပုသိမ် အလက(ခွဲ)ကံကြီး
၁၂၆ ပုသိမ် အလက(ခွဲ)လှည်းကျော်ကုန်း
၁၂၇ ပုသိမ် အလက(ခွဲ)တိုက်ကြီးကုန်း
၁၂၈ ဖျာပုံ အလက(ခွဲ)အောက္ကဘာ
၁၂၉ ဖျာပုံ အလက(ခွဲ)ဖိုးဦးဇံ
၁၃၀ ဖျာပုံ အလက(ခွဲ)ကုလားထိပ်(၁)
၁၃၁ ဖျာပုံ အလက(ခွဲ)ခရိုင်ဘော်
၁၃၂ ဖျာပုံ အလက(ခွဲ)ဂေါ်ဒူ
၁၃၃ ဖျာပုံ အလက(ခွဲ)ဝဲကြီး
၁၃၄ ဖျာပုံ အလက(ခွဲ)ကျောင်းကုန်း
၁၃၅ ဖျာပုံ အလက(ခွဲ)ဧကတစ်ရာ
၁၃၆ ဖျာပုံ အလက(ခွဲ)ဂေးဂု
၁၃၇ ဖျာပုံ အလက(ခွဲ)အချာတမံ
၁၃၈ ဖျာပုံ အလက(ခွဲ)တင်ပုလွှဲ
၁၃၉ ဖျာပုံ အလက(ခွဲ)ဂျိုဝါကျောက်ရဲ
၁၄၀ ဖျာပုံ အလက(ခွဲ)ကျောင်းစု
၁၄၁ ဖျာပုံ အလက(ခွဲ)ဗျိုင်းကဇီး
၁၄၂ ဖျာပုံ အလက(ခွဲ)အစီးကလေး
၁၄၃ ဘိုကလေး အလက(ခွဲ)ကသပေါင်း(ရွာသစ်)
၁၄၄ ဘိုကလေး အလက(ခွဲ)ကညင်ချောင်း
၁၄၅ ဘိုကလေး အလက(ခွဲ)ဇရပ်လှ
၁၄၆ ဘိုကလေး အလက(ခွဲ)သဗြုကုန်း
၁၄၇ ဘိုကလေး အလက(ခွဲ)ဘုရားသုံးဆူ
၁၄၈ ဘိုကလေး အလက(ခွဲ)ညီနောင်ဝ
၁၄၉ ဘိုကလေး အလက(ခွဲ)ပက်ပြဲ
၁၅၀ ဘိုကလေး အလက(ခွဲ)မလော့မြစ်တန်း
၁၅၁ မြန်အောင် အလက(ခွဲ)လန်ဒါ
၁၅၂ မြန်အောင် အလက(ခွဲ)စမ်းသပြေကုန်း
၁၅၃ မြန်အောင် အလက(ခွဲ)ဇလုပ်ကြီး
၁၅၄ မြန်အောင် အလက(ခွဲ)မျှင်ဝါးတောင်
၁၅၅ မြန်အောင် အလက(ခွဲ)ဆန်နီချောင်
၁၅၆ မြန်အောင် အလက(ခွဲ)ညောင်တေး
၁၅၇ မြန်အောင် အလက(ခွဲ)အစယ်
၁၅၈ မြန်အောင် အလက(ခွဲ)သုံးဆယ်ကျွန်း
၁၅၉ မအူပင် အလက(ခွဲ)ကဝက္ကင်း
၁၆၀ မအူပင် အလက(ခွဲ)ကျွဲဂတ်
၁၆၁ မအူပင် အလက(ခွဲ)အဂါး
၁၆၂ မအူပင် အလက(ခွဲ)ညှိုမှိုင်းကုန်းသုံးခွဆိုင်
၁၆၃ မအူပင် အလက(ခွဲ)ပေကုန်း
၁၆၄ မအူပင် အလက(ခွဲ)ငါးကြီးဂရက်
၁၆၅ မော်လမြိုင်ကျွန်း အလက(ခွဲ)ငွေဇင်ယော်
၁၆၆ မော်လမြိုင်ကျွန်း အလက(ခွဲ)ဇီးပင်ချောင်း
၁၆၇ မော်လမြိုင်ကျွန်း အလက(ခွဲ)ကွမ်းသီးချောင်းကြီး
၁၆၈ မော်လမြိုင်ကျွန်း အလက(ခွဲ)မြစ်ကြီးဘိုး
၁၆၉ မော်လမြိုင်ကျွန်း အလက(ခွဲ)သစ်တိုဆိပ်
၁၇၀ မော်လမြိုင်ကျွန်း အလက(ခွဲ)သူရဲချောင်း
၁၇၁ မော်လမြိုင်ကျွန်း အလက(ခွဲ)စိန်ပန်း
၁၇၂ မော်လမြိုင်ကျွန်း အလက(ခွဲ)ထိယာလိ
၁၇၃ မော်လမြိုင်ကျွန်း အလက(ခွဲ)မဘေ
၁၇၄ မော်လမြိုင်ကျွန်း အလက(ခွဲ)ကညင်ချောင်းလေး
၁၇၅ မော်လမြိုင်ကျွန်း အလက(ခွဲ)ကျွန်းချောင်း
၁၇၆ မော်လမြိုင်ကျွန်း အလက(ခွဲ)ဝါးနက်ချောင်း
၁၇၇ မော်လမြိုင်ကျွန်း အလက(ခွဲ)ဘိုးသာအေး
၁၇၈ မော်လမြိုင်ကျွန်း အလက(ခွဲ)မဲဇလီလင်းဇွဲ
၁၇၉ မော်လမြိုင်ကျွန်း အလက(ခွဲ)ရာဇူတိုင်ကြပ်စဉ်ချောင်း
၁၈၀ မော်လမြိုင်ကျွန်း အလက(ခွဲ)ကျွန်းကြီးနတ်မှူး
၁၈၁ မော်လမြိုင်ကျွန်း အလက(ခွဲ)ကညင်ခဲ
၁၈၂ မော်လမြိုင်ကျွန်း အလက(ခွဲ)ဗမော်
၁၈၃ မော်လမြိုင်ကျွန်း အလက(ခွဲ)ရွှေဘို
၁၈၄ မော်လမြိုင်ကျွန်း အလက(ခွဲ)ကွမ်းခြံချောင်း
၁၈၅ မော်လမြိုင်ကျွန်း အလက(ခွဲ)မမွှေးကျွန်း
၁၈၆ မော်လမြိုင်ကျွန်း အလက(ခွဲ)ကြပ်စဉ်ချောင်း
၁၈၇ မော်လမြိုင်ကျွန်း အလက(ခွဲ)မရဲ့အုန်းပင်စု
၁၈၈ မော်လမြိုင်ကျွန်း အလက(ခွဲ)ကညင်ချောင်းကြီး
၁၈၉ မော်လမြိုင်ကျွန်း အလက(ခွဲ)ဝဲဒေါင့်
၁၉၀ မော်လမြိုင်ကျွန်း အလက(ခွဲ)ဝါးရခိုင်
၁၉၁ ရေကြည် အလက(ခွဲ)သဲကုန်း
၁၉၂ ရေကြည် အလက(ခွဲ)ရပ်သာကြီး
၁၉၃ လပွတ္တာ အလက(ခွဲ)အပြင်ရေဆိုင်
၁၉၄ လပွတ္တာ အလက(ခွဲ)ကျီးချောင်း(ကျီး)
၁၉၅ လပွတ္တာ အလက(ခွဲ)ဉာဏ်ကွင်းကံရွာ
၁၉၆ လပွတ္တာ အလက(ခွဲ)ဆားကျင်း
၁၉၇ လပွတ္တာ အလက(ခွဲ)လိပ်သစ်
၁၉၈ လပွတ္တာ အလက(ခွဲ)ကျောက်တန်းကြီး
၁၉၉ လပွတ္တာ အလက(ခွဲ)ကန်ညီနောင်
၂၀၀ လပွတ္တာ အလက(ခွဲ)ခရေကုန်း
၂၀၁ လပွတ္တာ အလက(ခွဲ)အောင်လှ
၂၀၂ လပွတ္တာ အလက(ခွဲ)ထင်းပုံကွင်း
၂၀၃ လပွတ္တာ အလက(ခွဲ)ရှော်ချောင်း
၂၀၄ လပွတ္တာ အလက(ခွဲ)ကညင်ကုန်း
၂၀၅ လပွတ္တာ အလက(ခွဲ)ကညင်ကိုင်း
၂၀၆ လပွတ္တာ အလက(ခွဲ)လေယာဉ်ကွင်း
၂၀၇ လေးမျက်နှာ အလက(ခွဲ)ကျွဲမြီးဆွဲ
၂၀၈ လေးမျက်နှာ အလက(ခွဲ)ရိုးကြီး
၂၀၉ လေးမျက်နှာ အလက(ခွဲ)အောင်ဇံကွင်း
၂၁၀ လေးမျက်နှာ အလက(ခွဲ)သဲနုကုန်း
၂၁၁ လေးမျက်နှာ အလက(ခွဲ)သောင်ဘုတ်
၂၁၂ လေးမျက်နှာ အလက(ခွဲ)စောပြာ
၂၁၃ လေးမျက်နှာ အလက(ခွဲ)သောင်တန်း(ပေါက်)
၂၁၄ ဝါးခယ်မ အလက(ခွဲ)ချောင်းဝ
၂၁၅ ဝါးခယ်မ အလက(ခွဲ)ကရင်စုမြစ်ကလေး
၂၁၆ ဝါးခယ်မ အလက(ခွဲ)ထန်းလေးပင်
၂၁၇ ဝါးခယ်မ အလက(ခွဲ)ကျုံစုတ်
၂၁၈ ဝါးခယ်မ အလက(ခွဲ)ညောင်ငူမရမ်းချောင်
၂၁၉ ဝါးခယ်မ အလက(ခွဲ)ဘွတ်တန်း
၂၂၀ ဝါးခယ်မ အလက(ခွဲ)သီလှချောင်း
၂၂၁ ဝါးခယ်မ အလက(ခွဲ)ကျုံခရာ
၂၂၂ ဝါးခယ်မ အလက(ခွဲ)တောကျီးချောင်း
၂၂၃ ဝါးခယ်မ အလက(ခွဲ)သရွတ်မြိုက်
၂၂၄ ဝါးခယ်မ အလက(ခွဲ)ဆင်ကူး(၁)
၂၂၅ ဝါးခယ်မ အလက(ခွဲ)ကျွဲတလင်း
၂၂၆ ဝါးခယ်မ အလက(ခွဲ)ကျွန်းပြဿဒ်
၂၂၇ ဝါးခယ်မ အလက(ခွဲ)ကုက္ကိုစု
၂၂၈ ဝါးခယ်မ အလက(ခွဲ)ငှက်ပျောစု
၂၂၉ ဝါးခယ်မ အလက(ခွဲ)လမ်းသမိုင်ရွာလေး
၂၃၀ ဝါးခယ်မ အလက(ခွဲ)ကျန်းမာကုန်း
၂၃၁ ဝါးခယ်မ အလက(ခွဲ)မရမ်းချောင်း(ကျုံ)
၂၃၂ သာပေါင်း အလက(ခွဲ)ဆပ်သွား
၂၃၃ သာပေါင်း အလက(ခွဲ)ရှမ်းကွင်း
၂၃၄ သာပေါင်း အလက(ခွဲ)လဟာဂမုံ
၂၃၅ သာပေါင်း အလက(ခွဲ)မဏ္ဍိုင်
၂၃၆ သာပေါင်း အလက(ခွဲ)ကုလားဝဲ
၂၃၇ သာပေါင်း အလက(ခွဲ)လှည်းထောက်ကုန်း
၂၃၈ သာပေါင်း အလက(ခွဲ)အင်းကလေး
၂၃၉ သာပေါင်း အလက(ခွဲ)စစ်ပင်ကြီး
၂၄၀ သာပေါင်း အလက(ခွဲ)ကျားရဲ
၂၄၁ သာပေါင်း အလက(ခွဲ)တစ္ဆေချောင်း
၂၄၂ သာပေါင်း အလက(ခွဲ)ရေလဲကြီး
၂၄၃ သာပေါင်း အလက(ခွဲ)ရှမ္မမြောင်
၂၄၄ သာပေါင်း အလက(ခွဲ)မရမ်းချို
၂၄၅ ဟင်္သာတ အလက(ခွဲ)ပေါ်သစ်
၂၄၆ ဟင်္သာတ အလက(ခွဲ)သဲရိုး
၂၄၇ ဟင်္သာတ အလက(ခွဲ)ကုက္ကိုစုလက်ပံစု
၂၄၈ ဟင်္သာတ အလက(ခွဲ)ပိတောက်ကုန်း
၂၄၉ ဟင်္သာတ အလက(ခွဲ)ထိန်ကုန်းကျော်
၂၅၀ ဟင်္သာတ အလက(ခွဲ)သာဒီကုလားစု
၂၅၁ အင်္ဂပူ အလက(ခွဲ)ဓမ္မင်းကျွန်း
၂၅၂ အင်္ဂပူ အလက(ခွဲ)ရေပြင်းချောင်း
၂၅၃ အင်္ဂပူ အလက(ခွဲ)သာယာကုန်း
၂၅၄ အင်္ဂပူ အလက(ခွဲ)ပတုပ်
၂၅၅ အင်္ဂပူ အလက(ခွဲ)ကညင်တပင်
၂၅၆ အင်္ဂပူ အလက(ခွဲ)လူတော်စု
၂၅၇ အိမ်မဲ အလက(ခွဲ)ပုလဲချောင်
၂၅၈ အိမ်မဲ အလက(ခွဲ)ခေါင်လံကုန်းကြီး
၂၅၉ အိမ်မဲ အလက(ခွဲ)ထန်းလေးပင်
၂၆၀ အိမ်မဲ အလက(ခွဲ)ညောင်ဝိုင်းကြီး
၂၆၁ အိမ်မဲ အလက(ခွဲ)ငုချောင်း"