ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး အခြေခံပညာမူလတန်းလွန်ကျောင်း အဆင့်တိုးစာရင်း (၂၀၁၈)

အခြေခံပညာမူလတန်းလွန်ကျောင်းအဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုမည့် ကျောင်းစာရင်း

 

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိ ကျောင်းအမည်
​ရေကြည် အမက-ဓာတ်တော်ကုန်း
​ရေကြည် အမက-ကြို့ကုန်း
ကန်ကြီးထောင့် အမက-ဂမုန်းပေါင်း
ကန်ကြီးထောင့် အမက-အရှေ့စု
ကန်ကြီးထောင့် အမက-စာဖြူစု
ကန်ကြီးထောင့် အမက-သဘော့ချောင်း
ကန်ကြီးထောင့် အမက-ကြပ်ကုန်း
ကန်ကြီးထောင့် အမက-ရေကျော်ကုန်း
ကန်ကြီးထောင့် အမက-ပိန်းချောင်
၁၀ ကန်ကြီးထောင့် အမက-အလယ်စု
၁၁ ကျိုက်လတ် အမက-ပလီခြံ
၁၂ ကျိုက်လတ် အမက-ကွမ်းသီးပင်စု
၁၃ ကျိုက်လတ် အမက-ဂွေးချောင်း
၁၄ ကျိုက်လတ် အမက-ဆင်ပေါင်ဝဲ
၁၅ ကျုံပျော် အမက-ကုန်းသာကြီး(၁)
၁၆ ကျုံပျော် အမက-ကုန်းသာကြီး(၂)
၁၇ ကျုံပျော် အမက-ပေါင်းစုကြီး
၁၈ ကျုံပျော် အမက-အကွေ့တန်းဆင်ခေါင်း
၁၉ ကျုံပျော် အမက-သံလျှက်စွန်း
၂၀ ကျောင်းကုန်း အမက-ရေတာကြီး
၂၁ ကျောင်းကုန်း အမက-ရုံးတော
၂၂ ကျောင်းကုန်း အမက-ကံကလေး
၂၃ ကျောင်းကုန်း အမက-ကောက်ကြီးကုန်း
၂၄ ကျောင်းကုန်း အမက-ဆင်ကူး
၂၅ ကျောင်းကုန်း အမက-ကြိမ်ငူကြီး
၂၆ ကျောင်းကုန်း အမက-ပျော်ဘွယ်ကုန်း
၂၇ ကျောင်းကုန်း အမက-ဖုန်းဆိုး
၂၈ ကျောင်းကုန်း အမက-တူးမြောင်းဝေါမိ
၂၉ ကျောင်းကုန်း အမက-စွန်ပါ
၃၀ ငပုတော အမက-ကျောက်တန်း
၃၁ ငပုတော အမက-ပဒဲကော
၃၂ ငပုတော အမက-ကြက်ချေးချောင်း
၃၃ ငပုတော အမက-ဒီပါလွင်ပြင်
၃၄ ငပုတော အမက-မယ်သီလ
၃၅ ငပုတော အမက-ဒရယ်ချောင်း
၃၆ ငပုတော အမက-အုတ်ပုံဝ
၃၇ ညောင်တုန်း အမက-တလုပ်ထော်ကုန်း
၃၈ ဒေးဒရဲ အမက-ဘုရားလေးကွင်း
၃၉ ဒေးဒရဲ အမက-ဂွကြီး
၄၀ ဒေးဒရဲ အမက-ညောင်ကားယား
၄၁ ဒေးဒရဲ အမက-ကွန်ပလိုင်း
၄၂ ဒေးဒရဲ အမက-ဘုရားကြီးကုန်း
၄၃ ပန်းတနော် အမက-ကြက်သွန်ကျွန်း
၄၄ ပန်းတနော် အမက-ဂျိုးဖြူသောင်
၄၅ ပန်းတနော် အမက-ဝါးဘိုးစု
၄၆ ပုသိမ် အမက-ကြာကန်ဒေါင့်
၄၇ ပုသိမ် အမက(၄၃)ရွာသစ်
၄၈ ပုသိမ် အမက(၄၅)ရှမ်းကွင်း
၄၉ ပုသိမ် အမက-ပန်းတောကြီးကုန်း
၅၀ ဖျာပုံ အမက-တူးမြောင်း
၅၁ ဖျာပုံ အမက-လိပ်ချောင်း
၅၂ ဖျာပုံ အမက-ကကပိုင်
၅၃ ဖျာပုံ အမက-နောင်တော်ကြီး
၅၄ ဖျာပုံ အမက-နှစ်ခြား
၅၅ ဖျာပုံ အမက-ဘုရားလေးသောင်စု
၅၆ ဘိုကလေး အမက-ကျုံစိန်ကြီး
၅၇ ဘိုကလေး အမက-ထုံး
၅၈ ဘိုကလေး အမက-ငါးပိတုံးလှဲ
၅၉ ဘိုကလေး အမက-စကားလွန်း
၆၀ ဘိုကလေး အမက-သပြေရိုး
၆၁ ဘိုကလေး အမက-ကျွန်းသာယာ
၆၂ မြန်အောင် အမက-ရိုက်
၆၃ မြောင်းမြ အမက-ဒေါင့်ကြီး
၆၄ မြောင်းမြ အမက-ကွင်းပေါက်ကြီး
၆၅ မြောင်းမြ အမက-ဖိုးကြာကုန်း
၆၆ မအူပင် အမက-ဝဲဒေါင့်
၆၇ မအူပင် အမက-တာတပေါစာဖြူစု
၆၈ မအူပင် အမက-ကျုံစုတ်
၆၉ မော်လမြိုင်ကျွန်း အမက-အိုင်ဓနိ
၇၀ မော်လမြိုင်ကျွန်း အမက-လပွတ္တလုပ်ကြီးရွာမ
၇၁ မော်လမြိုင်ကျွန်း အမက-အေးရွာ
၇၂ မော်လမြိုင်ကျွန်း အမက-မာလာကုန်း
၇၃ မော်လမြိုင်ကျွန်း အမက-ကျုံလတာကျောင်းစု
၇၄ မော်လမြိုင်ကျွန်း အမက-လျှော်ချောင်းကျည်းချောင်း
၇၅ မော်လမြိုင်ကျွန်း အမက-အုန်းပင်ချောင်း(ဝဲဒေါင့်)
၇၆ မော်လမြိုင်ကျွန်း အမက-လေးဂွကြီး
၇၇ မော်လမြိုင်ကျွန်း အမက-မှန်ကူ
၇၈ မော်လမြိုင်ကျွန်း အမက-ရာဇူတိုင်ကညင်ချောင်း
၇၉ မော်လမြိုင်ကျွန်း အမက-ကျည်းချောင်း(၁)
၈၀ လပွတ္တာ အမက-အောင်တော်မူ
၈၁ လပွတ္တာ အမက-သာခရမ်းကုန်း
၈၂ လပွတ္တာ အမက-သောင်လေး
၈၃ လပွတ္တာ အမက-လက်တန်း
၈၄ လပွတ္တာ အမက-ဘိုးခွေးကြီး(ညောင်)
၈၅ လပွတ္တာ အမက-ကညင်တပင်
၈၆ လပွတ္တာ အမက-ကျီးချောင်း(ကျွန်း)
၈၇ လပွတ္တာ အမက-ကန်သာ
၈၈ လပွတ္တာ အမက-ချောင်းကြီး
၈၉ လပွတ္တာ အမက-ကရင်မချောင်း
၉၀ လပွတ္တာ အမက-ဒေါင့်ကြီးကုန်း
၉၁ လပွတ္တာ အမက-လိပ်အိုင်
၉၂ လပွတ္တာ အမက-ကွင်းယား
၉၃ လပွတ္တာ အမက-အောင်ကုန်း
၉၄ လပွတ္တာ အမက-သရက်ကုန်း(မြ)
၉၅ လပွတ္တာ အမက-ကျောက်အိုင်
၉၆ လပွတ္တာ အမက-ဓမင်းချောင်းလေး
၉၇ ဝါးခယ်မ အမက-ကျုံပြင်ဘုရားလေးစု
၉၈ ဝါးခယ်မ အမက-အောက်ဝဲ
၉၉ ဝါးခယ်မ အမက-စော်ကဲ
၁၀၀ ဝါးခယ်မ အမက-စပ်ထုံး
၁၀၁ ဝါးခယ်မ အမက-ကလိပ်ကျုံပတုတ်
၁၀၂ ဝါးခယ်မ အမက-အဖျံလေး
၁၀၃ ဝါးခယ်မ အမက-ရေနက်ချောင်း
၁၀၄ ဝါးခယ်မ အမက-ငှက်ပျောချောင်းကျွန်းကြား
၁၀၅ သာပေါင်း အမက-မရမ်းကျင်း
၁၀၆ သာပေါင်း အမက-ကျားခေါင်း
၁၀၇ သာပေါင်း အမက-ကညင်ကုန်း(ကျား)
၁၀၈ သာပေါင်း အမက-ကျောက်အိုင်
၁၀၉ သာပေါင်း အမက-ရှောပြာကုန်း
၁၁၀ သာပေါင်း အမက-ကြွက်နွယ်ကွင်း
၁၁၁ သာပေါင်း အမက-ကုန်းတန်းကြီး
၁၁၂ သာပေါင်း အမက-မယ်ဝန်းချောင်
၁၁၃ သာပေါင်း အမက-ခမရ(၃၀၈)
၁၁၄ သာပေါင်း အမက-သစ်ဆင်
၁၁၅ သာပေါင်း အမက-တောင်ကွင်း
၁၁၆ ဟင်္သာတ အမက-အညာစု
၁၁၇ ဟင်္သာတ ​အမက-အုတ်ရှစ်ကုန်း(ယုန်)
၁၁၈ ဟင်္သာတ အမက-ညောင်ကုန်း(ရိုး)
၁၁၉ အိမ်မဲ အမက-ကျင်သက်
၁၂၀ အိမ်မဲ အမက-ရေကျော်တို
၁၂၁ အိမ်မဲ အမက-လှည်းဆိပ်ခြံကုန်း
၁၂၂ အိမ်မဲ အမက-သရွတ်ကြီး
၁၂၃ အိမ်မဲ အမက-ရာဇူရိုး
၁၂၄ အိမ်မဲ အမက-ဂယက်ကြီး