ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်မြို့ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မအူပင်) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း