ဦးစီးအရာရှိ ပြောင်းရွှေ့တန်းစီဇယား

အပြောင်းအရွှေ့လျှောက်ထားသော ဦးစီးအရာရှိ ရာထူးများ၏ လုပ်သက်ရမှတ်တန်းစီဇယား