ဦးစီးအရာရှိ(ပညာရှင်) ရာထူးတိုး တန်းစီဇယား

ဦးစီးအရာရှိ(ပညာရှင်)ရာထူးသို့ ရာထူးတိုးလျှောက်ထားသူများ၏ လုပ်သက်ရမှတ်နှင့် စာမေးပွဲရမှတ်တို့၏ စုစုပေါင်းရမှတ်ကြီးငယ်စဉ်အရ တန်းစီဇယား စဉ်ထားပါသည်။