အလင်းမှီစုဖွဲ့ခြင်းနှင့် စွမ်းအင်ထုတ်ခြင်းအကြောင်း (တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း)