အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေ

၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်၊ မြန်မာသက္ကရာဇ် (၁၃၇၆ ခုနှစ်၊ သီတင်းကျွတ်လဆန်း ၇ ရက်) တွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။