အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန၊ သင်ကြားရေးဝန်ထမ်းများ၏ ရာထူး တိုး/ပြောင်း တန်းစီဇယား သတ်မှတ်ခြင်း "မူ"များနှင့် ပတ်သက်၍ အကြံပြုချက်များ ပေးပို့နိုင်

အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန၊ သင်ကြားရေးဝန်ထမ်းများ၏ ရာထူး တိုး/ပြောင်း တန်းစီဇယား သတ်မှတ်ခြင်း "မူ" ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးမှ ဆွေးနွေးရရှိချက်များအရ လက်ရှိ ရာထူးတိုး/ပြောင်းမူနှင့် ဆရာ၊ ဆရာမများ အစုအဖွဲ့၏ တင်ပြချက် မူကြမ်း နှိုင်းယှဉ်ချက်များကို ဖော်ပြအပ်ပါသည်။ အဆိုပါ "မူ"များနှင့် ပတ်သက်၍ အကြံပြုလိုသည်များရှိပါက အမည်၊ ရာထူး၊ ဌာန၊ တက္ကသိုလ် ဖော်ပြ၍ အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန၊ သက်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်များနှင့် ဆရာ၊ ဆရာမများအဖွဲ့သို့ ၁၆-၂-၂၀၁၈ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား ပေးပို့နိုင်ကြောင်း အသိပေး ကြေညာအပ်ပါသည်။