အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (မအူပင်) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း