အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ၊ သံတွဲမြို့၊ ရခိုင်ပြည်နယ် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း