အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ဒလ)တွင် ဆောင်ရွက်မည့် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း