အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ထားဝယ်) တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း