အခြေခံပညာဦးစီးဌာန အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender)ခေါ်ယူခြင်း