အခြေခံပညာဦးစီးဌာန အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်သိမ်းမည့်ရက် ပြင်ဆင်တိုးမြှင့်ခြင်း