၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင်နှစ် အထက်တန်းဆင့် ကျောင်းအပ်နှံရေးသီတင်းပတ်

အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်း အဆင့်တိုးစာရင်း (၂၀၂၀)