အခြေခံပညာအဆင့် နိုင်ငံ့သမိုင်း သင်ကြားရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များ (ဘီအီးဒီ (ပထမနှစ်))