သြစတေးလျနိုင်ငံသို့ပညာတော်သင်သွားရောက်နေသူများ

စဉ် အမည် တက္ကသိုလ် အတန်း အထူးပြု
မပိုးနန္ဒာကျော် Curtin University ပါရဂူဘွဲ့ Horticulture
မဆုမွန်အေး Manash University ပါရဂူဘွဲ့ Pharmacy
မချယ်ရီဇင်ဦး University of New South Wales ပါရဂူဘွဲ့ Education
ဒေါက်တာဝင်းမင်းဦး University of Sidney ပါရဂူဘွဲ့ Medicine
မသင်းဝေသဇင်တိုး Australian National University ဘွဲ့ကြို International Relations
မောင်မျိုးသူရိန် Taylors College, University of Sidney ဘွဲ့ကြို Engineering
မဟေသာပြည့်စုံ Taylors College, University of Sidney ဘွဲ့ကြို Engineering
မဆုမီမီထွန်း Taylors College, University of Sidney ဘွဲ့ကြို Engineering (Mechatronics)
မတင့်ဇာထွဋ် Taylors College, University of Sidney ဘွဲ့ကြို Civil Engineering
၁၀ မအိန္ဒြာနှင်းလွင် Trinity College, University of Melbourne ဘွဲ့ကြို Medicine
၁၁ မမေအိမ်မှူး Trinity College, University of Melbourne ဘွဲ့ကြို Engineering
၁၂ မမြတ်နိုးဟန် Trinity College, University of Melbourne ဘွဲ့ကြို Medicine
၁၃ မောင်ဝေဖြိုးဟိန်း Trinity College, University of Melbourne ဘွဲ့ကြို Biomedicine
၁၄ မအိုင်ဗီမြင့်ထူး University of New South Wales ဘွဲ့ကြို Medicine
၁၅ မောင်သူရိန်ဇွဲ University of New South Wales Global ဘွဲ့ကြို Medicine
၁၆ မရဲရင့် Australian National University ဘွဲ့ကြို International Security Studies
၁၇ မမေမြတ်လင်း Manash University ဘွဲ့ကြို Medicine
၁၈ မောင်လူမင်းအောင် Taylors College, University of Sidney ဘွဲ့ကြို Civil Engineering
၁၉ မမြတ်ဆုမေအောင် Taylors College, University of Sidney ဘွဲ့ကြို Civil Engineering
၂၀ မရည်မွန်ခြူး Taylors College, University of Sidney ဘွဲ့ကြို Civil Engineering
၂၁ မယမုံဦး Trinity College, University of Melbourne ဘွဲ့ကြို Commerce
၂၂ မဆွေသက်လျာဝင်း Trinity College, University of Melbourne ဘွဲ့ကြို Medicine
၂၃ မသန့်အိန္ဒြေကျော် University of New South Wales ဘွဲ့ကြို Civil Engineering
၂၄ မဝဿန်ဆည်းဆာကျော် University of Sydney ဘွဲ့ကြို Science
၂၅ မယွန်းမျက်သွယ် Manash University ဘွဲ့ကြို Medicine
၂၆ မမေရှား Trinity College, University of Melbourne ဘွဲ့ကြို Medicine
၂၇ မဖူးသက်ခိုင် Trinity College, University of Melbourne ဘွဲ့ကြို Medicine
၂၈ မယမင်းအေး University of New South Wales ဘွဲ့ကြို Electrical Engineering
၂၉ မောင်သန့်နေဆု University of Sydney ဘွဲ့ကြို Civil Engineering
၃၀ မောင်ကျော်နိုင်ဝင်း University of Wollongong ဘွဲ့ကြို Civil Engineering
၃၁ မမျိုးသီတာဆွေ La Trobe University မဟာဘွဲ့ Development Studies
၃၂ မောင်အာကာမောင်မောင်အောင်ကျော်ထက် University of Sydney မဟာဘွဲ့ Structural Engineering
၃၃ မနှင်းနန္ဒာကျော် International Collage of Management Sydney မဟာဘွဲ့ Management(Tourism & Hospitality)
၃၄ မဇင်မာထွန်း International Collage of Management Sydney မဟာဘွဲ့ Management(Tourism & Hospitality)
၃၅ မခိုင်ဖြူသင်း University of Melboume မဟာဘွဲ့ Information Technology
၃၆ မဇင်မေထွန်း International Collage of Management Sydney မဟာဘွဲ့ Tourism & Hospitality
၃၇ မဆုမြတ်သီရိစိုး(ခ)စန္ဒာအောင် La Trobe University မဟာဘွဲ့ Educational Leadership
၃၈ မရှာန်လဲန်တာီလ် La Trobe University မဟာဘွဲ့ Educational Leadership
၃၉ မဆုထက်ဇော် La Trobe University မဟာဘွဲ့ Educational Leadership
၄၀ မဝင့်ဝင့်သက် La Trobe University မဟာဘွဲ့ Educational Leadership
၄၁ မောင်အောင်ချမ်းမြေ့ Macpuarie University မဟာဘွဲ့ Information Technology
၄၂ မောင်သန့်ဇင်ဝင်း Monash University မဟာဘွဲ့ Mechanical Aviation
၄၃ မောင်ဟိန်းထက် RMIT မဟာဘွဲ့ Aerospace and Aviation
၄၄ မောင်ကျော်ဇေမင်း RMIT မဟာဘွဲ့ Aerospace and Aviation
၄၅ မဖြိုးသီရိအောင် University of South Australia မဟာဘွဲ့ Education (TESOL)
၄၆ မအေးမြတ်သီရိကျော် University of Sydney မဟာဘွဲ့ Structural Engineering