သုတေသန စာတမ်းအရေအတွက်များ (နည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်များ)

နည်းပညာတက္ကသိုလ်နှင့် ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်များရှိ သင်ကြားရေး ဆရာ၊ ဆရာမများ၏ လုပ်သက်တစ်လျှောက် ရေးသားပြုစုခဲ့ပြီး ၃၁-၁၂-၂၀၁၈ ရက်နေ့အထိ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပြီးသော သုတေသနစာတမ်းများအရ ဘာသာရပ်အလိုက်၊ ရာထူးအလိုက်၊ စာတမ်းအရေအတွက် အများအနည်းအရ တန်းစီဇယား