သုတေသနနှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း