သုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာနအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း