သီးခြားဝင်ခွင့်ခေါ်ယူမည့် တက္ကသိုလ်များ၏ ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာနှင့် သတ်မှတ်ချက်များ