သင်ယူမှုဦးတည်ချက် ရေးဆွဲနည်းများ (ဘီအီးဒီ (ပထမနှစ်))