သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၏ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း