လှည်းကူးပညာရေးဒီဂရီကောလိပ် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း