လွိုင်ကော်တက္ကသိုလ်၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ် (လွိုင်ကော်) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း