လေ့လာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ရေးဦးစီးဌာန

ရည်ရွယ်ချက်

  • အခြေခံပညာကျောင်း၊ တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်များရှိ ဆရာ၊ ဆရာမများ၏ သတ်မှတ် သင်ရိုးနှင့် သင်ကြားရေး အတန်းဝင်ရောက်မှု အခြေအနေများအား လေ့လာဆန်းစစ် ဆောင်ရွက်ရန်၊
  • အထက်တန်း၊ အလယ်တန်း၊ မူလတန်းကျောင်းများနှင့် တက္ကသိုလ်များတွင် သင်ယူနေကြသည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၏ သင်ယူတတ်မြောက်မှုအား အကဲဖြတ် ဆန်းစစ်လေ့လာပြီး တင်ပြဆောင်ရွက်ရန်၊
  • ကျောင်းတွင်း လှုပ်ရှားမှုများအား ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ရန်၊
  • ကျောင်းအသီးသီးရှိ ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင်များ၊ မိဘဆရာအသင်းများ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ကိစ္စများ လေ့လာဆန်းစစ်ရန်၊
  • တိုင်း၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်ရုံးအဆင့်ဆင့်၏ ရုံးလုပ်ငန်းများကို လေ့လာဆန်းစစ်ပြီး အကြံပြုတင်ပြရန်၊
  • သုတေသနလုပ်ငန်းများ၏ တွေ့ရှိချက်များနှင့် လက်ရှိအခြေအနေများအား ကိုက်ညီစေရန် စစ်ဆေးလေ့လာအကြံပြုရန်၊

 

လုပ်ငန်းတာဝန်

  • တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များအတွင်း ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ရေးအတွက် စီမံချက်ရေးဆွဲ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
  • မူဝါဒ၊ ရည်မှန်းချက်များ မပျောက်မပျက်စေရေး စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာ ဆန်းစစ်ခြင်း၊
  • လေ့လာဆန်းစစ်အကဲဖြတ် ဆောင်ရွက်ရန် သက်ဆိုင်ရာ ဦးစီးဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
  • လုပ်ငန်းခွင် ဆရာ၊ ဆရာမများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်မားရေးအား စဉ်ဆက်မပြတ် လေ့လာဆန်းစစ်ပြီး အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း၊

 

ဖွဲ့စည်းပုံ

                

 

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

ဒေါက်တာအောင်ဆွေထွန်း

 

တည်နေရာ

ရုံးအမှတ် (၁၃)၊ နေပြည်တော်

 

Website

http://www.mnee.gov.mm