လေ့လာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့(သုတေသန) တင်ဒါတင်သွင်းနိုင်ပါကြောင်း ကြေညာခြင်း