လုပ်ငန်းစဉ်

မူလတန်းပညာရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

(၁) အမျိုးသားအဆင့် ECCD မူဝါဒ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရေး အဖွဲ့အစည်း ထူထောင်ခြင်းနှင့် ဝန်ကြီးဌာနများတွင် ECCD မူဝါဒအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရေး အဖွဲ့များကို ECCD  ပါဝင် ဆောင်ရွက်သည့် အဓိက ဝန်ကြီးဌာနများတွင် ဖွဲ့စည်းရန်

(၂) ကော်မတီ၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဖော်ပြထားသည့် လုပ်ငန်း လမ်းညွှန်ချက်(OGs)များကို မူကြမ်းရေးဆွဲ အတည်ပြု၍ ထုတ်ဝေရန် (လုပ်ငန်း လမ်းညွှန်ချက်တွင် ခေါင်းဆောင်မှု၊ လုပ်ငန်းစည်းရုံးမှု၊ ရန်ပုံငွေမြှင့်တင်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် ထောက်ပံ့ငွေ အသုံးပြုခြင်း၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် အခြားခေါင်းစဉ်များ)

(၃) တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်အဆင့်အားလုံးတွင် လိုအပ်ချက်များ၊ လက်ရှိမူကြိုကျောင်း ပံ့ပိုးမှုများကို လေ့လာဆန်းစစ်နိုင်ရန် baseline လေ့လာမှု နယ်မြေ သတ်မှတ် ဆောင်ရွက်ခြင်း

(၄) Baseline လေ့လာမှု နယ်မြေ လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် မူကြိုကျောင်းလျာထား တိုးချဲ့ရန်အတွက် ရပ်ရွာ/ ကျောင်းများ ဖော်ထုတ်ခြင်း

(၅) မူကြိုကျောင်း လုပ်ငန်း အခွင့်အလမ်း တိုးချဲ့ရန် ကုန်ကျစရိတ် တွက်ချက်ထားသော စီမံကိန်းကြမ်း တစ်ခုရေးဆွဲ ထုတ်ဝေဖြန့်ချီခြင်း

(၆) မူကြိုဝန်ဆောင်မှု အတွက် ပံ့ပိုးရေးရန်ပုံငွေ အကောင်အထည်ဖော်ရန် မူကြိုပညာရေး ဝန်ဆောင်မှု ပေးသူများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း

(၇) အထူးလိုအပ်ချက်ရှိသော ကလေးများအား ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမှ တားမြစ်နိုင်ရန် ကလေးတိုင်း စွမ်းဆောင်ရည် အပြည့်ရရှိအောင် ကူညီပေးနိုင်ရန် (Early Childhood Intervention and Rehabilitation-ECIR) ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို ရှေ့ပြေးစမ်းသပ် ဆောင်ရွက်ခြင်း

(၈) ဝင်ငွေနည်းသော၊ ဝေးလံသော၊ တိုင်းရင်းသား လူနည်းစု နေထိုင်ရာဒေသများသို့ မူကြို ပညာရေး အတွက် ထောက်ပံ့မှု အမျိုးမျိုးကို စုစည်းပံ့ပိုးပေးခြင်း (Integrated Package များ ပံ့ပိုးပေးခြင်း)

(၉) မူကြို ကျောင်းဆရာများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် မူကြိုကျောင်းစီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များ၏ စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ပေးခြင်း

(၁၀) နိုင်ငံတော်က သတ်မှတ်ထားသည့် စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့် အညီ မူကြိုပညာရေးဆိုင်ရာ အရည်အသွေး အာမခံမှုစနစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

 

အခြေခံပညာရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

(၁) နိုင်ငံအဆင့် ကျောင်းများ၏ တည်နေရာနှင့် ကျောင်းနယ်မြေ သတ်မှတ်ပြီး မြေပုံရေးဆွဲရေးနှင့် EMIS စာရင်း ကောက်ယူရေးတို့ကို မူကြိုကျောင်းများနှင့် အခြေခံပညာကျောင်းများ အားလုံး လွှမ်းခြုံနိုင်အောင် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၂) တည်ဆဲ ကျောင်းများအား တိုးချဲ့ခြင်း၊ ကျောင်းများ အဆင့်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် ကျောင်းအသစ်များ ဆောက်လုပ်ဖွင့်လှစ်ခြင်း

(၃) အခြေခံပညာကျောင်းများတွင် သတ်မှတ်ထားသော သင်ထောက်ကူ ပစ္စည်းများ ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ KG Kitနှင့် ပုံပြင်စာအုပ်များ မူလတန်း၊ အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်းကျောင်းများအတွက် လေ့လာရန် စာအုပ်များ၊ သိပ္ပံလက်တွေ့ခန်းသုံး ပစ္စည်းများ၊ ဂီတနှင့် အားကစား ပစ္စည်းများ)

(၄) အခြေခံပညာရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှု ပေးသူအမျိုးမျိုး၏ တက်ကြွစွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုကို ပံ့ပိုးပေးမည့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေး ယန္တရားတစ်ခုကို ထူထောင်ခြင်း၊

(၅) အခမဲ့ မသင်မနေရ မူလတန်း ပညာရေးစနစ်ကို အားကောင်းစေရန် စမ်းသပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

(၆) ကျောင်းထွက်နိုင်ခြေရှိသော ကလေးများအား ပံ့ပိုးခြင်း၊ (ဥပမာ - ကျောင်းတွင်း အာဟာရ ကျွေးမွေးခြင်း၊ ပညာသင် ထောက်ပံ့ကြေးပေးခြင်း၊ ကျောင်းနေစရိတ် လျော့ချရေး အခြားနည်းလမ်းများ ရှာဖွေခြင်း၊ ကျောင်းပြင်ပ ပညာရေးနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း)

(၇) အထူးပညာရေး လိုအပ်ချက်ရှိသော ကလေးငယ်များအတွက် အခြေခံပညာ ကျောင်းများတွင် ပိုမိုတက်ရောက် သင်ယူခွင့် ရရှိစေရန်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၈) ကျောင်းအရည်အသွေး စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ပြင်ပအရည်အသွေး အာမခံမှု စစ်ဆေး အကဲဖြတ်ခြင်း

(၉) ကျောင်းအရည်အသွေး တိုးတက်ရေး ထောက်ပံ့ကြေး အစီအစဉ်ကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၁၀) ကျောင်းအရည်သွေး စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး အစီအစဉ်တွင် မိဘများ ပါဝင်စေခြင်း၊

 

အခြေခံပညာသင်ရိုးညွှန်းတမ်းလုပ်ငန်းစဉ်များ

(၁) အခြေခံပညာရေး သင်ရိုးညွှန်းတမ်း ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ အသစ် ပြင်ဆင်ခြင်း၊

(၂) ကျောင်းသုံး စာအုပ်များ၊ ဆရာ့လမ်းညွှန်များနှင့် သင်ကြားသင်ယူမှု ရင်းမြစ်များ ပြုစုရေးဆွဲခြင်း၊

(၃) ကျောင်းသုံး စာအုပ်များနှင့် ဆရာလမ်းညွှန်များ အပြီးသတ်ပြုစုခြင်း၊ ပုံနှိပ်ဖြန့်ဝေခြင်း၊

(၄) သင်ရိုးညွှန်းတမ်း​ ဖွံ့ဖြိုးမှုဗဟိုဌာန တည်ထောင်ခြင်းနှင့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း ရေးဆွဲပြုစုရေး အဖွဲ့ဝင်များအား စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊

(၅) သင်ရိုးညွှန်းတမ်း စီမံခန့်ခွဲမှု စနစ်နှင့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း စောင့်ကြည့် လေ့လာအကဲဖြတ် စနစ်ကို  အားဖြည့်ပေးခြင်း၊

 

ပညာရည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ

(၁) ပညာရည် စစ်ဆေး အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် စာမေးပွဲများ တိုးတက်ကောင်းမွန်စေခြင်း

(၂) စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ခြင်း၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် ကြီးကြပ်လမ်းညွှန်ခြင်း ကိုအားကောင်းစေခြင်း

 

ဆရာအတတ်ပညာရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

(၁) အခြေခံပညာရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု အစီအစဉ်တွင် ဆရာများ ကိုယ်တိုင်ပါဝင် အကောင်အထည်ဖော်မှုကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း

(၂) ဆရာ့အရည်အသွေး အာမခံမှုအတွက် စနစ်များ ထူထောင်ခြင်း

(၃) ဆရာဖြည့်ဆည်း ခန့်ထားခြင်း၊ ရာထူးတိုးမြှင့်ပေးခြင်းနှင့် နေရာချထားမှုတို့ကို သာတူညီမျှ ဆောင်ရွက်သော စနစ်တစ်ရပ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း

(၄) ဆရာအတတ်ပညာရေး သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကို ကာလတိုအတွက် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ဆရာအတတ်ပညာ သင်တန်းများပေးခြင်း

(၅) မိတ်ဖက်ကျောင်းများ သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် လက်တွေ့ တန်းပြဆင်းခြင်း အစီအစဉ်ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်း

(၆) ဆရာအတတ်ပညာသင် ဌာနများ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုကို အားကောင်းစေခြင်း

(၇) လုပ်ငန်းခွင်အကြို ဆရာအတတ်ပညာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကို ရေရှည်အတွက် ပြန်လည် ပြုပြင်ရန် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း

(၈) လုပ်ငန်းခွင် ဆရာအတတ်ပညာ ဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ်များ ရေးဆွဲခြင်း

(၉) သင်ရိုးညွှန်းတမ်း အသစ် အကောင်အထည်ဖော်မှုအတွက် နိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင် ကာလတို သင်တန်းများပေးခြင်း

 

ကျောင်းပြင်ပ ပညာရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

(၁) မြန်မာနိုင်ငံ ကျောင်းပြင်ပ ပညာရေးညှိနှိုင်းမှု ကော်မတီ၊ ကျောင်းပြင်ပပညာရေး မူဝါဒတစ်ရပ် ဖော်ထုတ်ခြင်း

(၂) အမျိုးသားအဆင့် ကျောင်းပြင်ပပညာရေး အခြေခံ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ကိန်းဂဏန်း စနစ်ပုံစံ ရေးဆွဲခြင်း

(၃) ကျောင်းပြင်ပ မူလတန်းပညာရေး တန်းညှိအစီအစဉ်ကို တိုးချဲ့ခြင်း

(၄) ကျောင်းပြင်ပ  အလယ်တန်းပညာရေး တန်းညှိအစီအစဉ်ကို ရှေ့ပြေးစမ်းသပ်ခြင်းနှင့် တိုးချဲ့ခြင်း

(၅) အမျိုးသား ကျောင်းပြင်ပ ပညာရေး အရည်အသွေးစံနှုန်း အကဲဖြတ်မူဘောင် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်စေခြင်း

(၆) နိုင်ငံတော်အဆင့် ပြီးမြောက်မှု အောင်လက်မှတ်စနစ်ဖော်ဆောင်ခြင်း

(၇) ဆရာများ အရည်အသွေး ဖွံ့ဖြိုးခြင်းနှင့် ဆရာအတတ်သင်တန်း အစီအစဉ် ဆောင်ရွက်ခြင်း

 

အရည်အသွေးအာမခံမှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်းစဉ်များ 

(၁) အမျိုးသား ပညာရေးအဆင့်အတန်းနှင့် အရည်အသွေး အာမခံမှု အကဲဖြတ်ကော်မတီ (NAQAC) ကိုအားကောင်းလာစေခြင်း

(၂) အရည်အသွေး အာမခံမှုစနစ် တစ်ခုကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း

(၃) ကဏ္ဍနှင့် ကဏ္ဍအလိုက် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းခြင်း

(၄) ကဏ္ဍတစ်ခုလုံး၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို အားကောင်းစေခြင်း

(၅) စွမ်းဆောင်ရည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အစီအစဉ်များကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း

 

အဆင့်မြင့်ပညာရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

(၁) အဆင့်မြင့်ပညာရေး အုပ်ချုပ်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုကို အားဖြည့်ပေးခြင်းနှင့် ပြုပြင် ပြောင်းလဲခြင်း

(၂) အမျိုးသားအဆင့်နှင့် တက္ကသိုလ်အဆင့် အရည်အသွေး အာမခံစနစ် ထူထောင်ခြင်း

(၃) အဆင့်မြင့်ပညာရေး၏ အရည်အသွေးနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍများကို တိုးမြှင့်ခြင်း

(၄) အရည်အသွေး နိမ့်ကျခြင်း၏ အကြောင်းရင်းကို ဖော်ထုတ်ပြီး ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီစေရန် အဆင့်အတန်းများ မြှင့်တင်ခြင်း

(၅) အဆင့်မြင့် ပညာရေး သင်ရိုးညွှန်းတမ်း အရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း

(၆) အဆင့်မြင့်ပညာ သင်ကြားခွင့် တန်းတူရရှိရေး တိုးမြှင့်ပေးခြင်း

(၇) အဝေးသင် ပညာရေးစနစ်၏ အရည်အသွေးနှင့် ထိရောက်မှုကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း

(၈) တက္ကသိုလ်များအတွက် သုတေသန အခြေခံ ဖောင်ဒေးရှင်းများ တိုးတက် ကောင်းမွန်ရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း

 

နည်းပညာနှင့်သက်မွေးပညာ လုပ်ငန်းစဉ်များ

(၁) သက်ဆိုင်ရာ သင်တန်းများအလိုက် လိုအပ်သောကျွမ်းကျင်မှု အခြေပြုသင်ရိုးညွှန်းတမ်း၊ သင်ရိုးမာတိကာများ ပြုစုရန်

(၂) လိုအပ်သော သင်ထောက်ကူ ပစ္စည်းများ၊ ကျွမ်းကျင်ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် ဝန်ထမ်းအင်အားများ ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ရန်

(၃) သက်ဆိုင်ရာ ကျောင်းအုပ်ကြီး၊ စီမံဝန်ထမ်းများနှင့် ဆရာ၊ဆရာမများ အရည်အသွေး တိုးမြှင့်ရေး ဆောင်ရွက်ရန်

(၄) တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များ အလိုက် လုပ်သားဈေးကွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စီမံကိန်းနှင့် လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းများနှင့် ဆီလျော်ကိုက်ညီသည့် ကာလတို၊ ကာလရှည် သက်မွေးပညာ သင်တန်းများ တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ရန်

(၅) လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ ပညာသင် ထောက်ပံ့မှုများ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရန်

(၆) သင်တန်းကျောင်းများကို Monitoringနှင့် Evaluation လုပ်ငန်းများ ပုံမှန်ပြုလုပ် ဆောင်ရွက်ရန်

(၇) နည်းပညာနှင့် သက်မွေးပညာရေး ရန်ပုံငွေကို NGO၊ INGO အနေဖြင့် ကိုယ်ပိုင် ရန်ပုံငွေတစ်ရပ် အဖြစ်တည်ထောင်၍ သုံးစွဲနိုင်ရေးအတွက် စီမံဆောင်ရွက်ရန်

(၈) Polytechnic ကျောင်းများ ထူထောင်ရန်

(၉) TVET သတင်းအချက်အလက် စီမံခန့်ခွဲမှု စနစ်တစ်ခု ဖော်ဆောင်ရန်

(၁၀) ပုဂ္ဂလိက သင်တန်းကျောင်းများနှင့် ပတ်သက်သော သတင်းအချက်အလက်များကို စီမံခန့်ခွဲမှု စနစ်အတွင်းသို့ ထည့်သွင်းရန်

(၁၁) နည်းပညာနှင့် သက်မွေးပညာရေး အတွက် သုတေသနလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရန်

(၁၂) အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရန်

(၁၃) လုပ်ငန်းခွင်အကြို၊ လုပ်ငန်းခွင်ရောက် နည်းပညာနှင့် သက်မွေးပညာရေး ဆရာများအတွက် သင်ကြားမှု အတတ်ပညာ သင်တန်းများနှင့် လက်တွေ့ ကျွမ်းကျင်မှု နည်းပညာ သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်သွားရန်၊ သင်တန်းကျောင်းများ ထူထောင်ရန်

(၁၄) နည်းပညာနှင့် သက်မွေးပညာရေး အတွက် အရည်အသွေး အာမခံမှုစနစ် ထူထောင်ရန်