လုပ်ငန်းခွင်အကြိုဆရာအတတ်ပညာ ဒီပလိုမာသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၂၂/၁၇) သင်တန်းသားခေါ်ယူခြင်း